“Ан­ди­жон био­ки­мё за­во­ди” АЖ тан­лов эъ­лон қи­ла­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Факс: тан­лов эъ­лон қи­ли­на­ди. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон­лар:

“Ан­ди­жон био­ки­мё за­во­ди” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти та­сар­ру­фи­да­ги 1936 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган ва ҳо­зир­да фой­да­ла­нил­ма­ёт­ган мод­дий ва маъ­на­вий эс­кир­ган уч до­на “Бор­зиг” ру­сум­ли буғ қо­зон­ла­ри ва 1953 йил­да қу­ри­л­ган қо­зон­хо­на би­но­ла­ри­ни со­тиш мақ­са­ди­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бо­зор қий­ма­ти­ни баҳо­лаш учун Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си то­мо­ни­дан бе­ри­л­ган кў­чар мулк­ни баҳо­лаш фа­о­ли­я­ти би­лан шуғул­ла­нув­чи те­ги­шли ли­цен­зи­я­си­га эга бўл­ган таш­ки­лот­лар ўр­та­си­да

Тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган таш­ки­лот­лар andbiokim@bk.ru элек­трон поч­та­си­га ёки 170119, Ан­ди­жон шаҳри, Бо­бур шоҳкў­ча­си, 12-уй­га ўз та­кли­фла­ри­ни юбо­ри­ши ва 2017 йил 10 ок­тябрь ку­ни жа­ми­ят­нинг маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди­ган тан­ло­в­да шах­сан иш­ти­рок эти­шла­ри ло­зим. (0-374) 298-10-01; (0-590) 383-00-42; (0-374)298-13-78.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.