“Ko’chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бар­ча тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­ни, шу жум­ла­дан, ки­чик биз­нес ва­кил­ла­ри ҳам­да ху­су­сий тадбиркорларни очиқ тан­лов сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-сон­ли ва 2017 йил 5 июл­да­ги 467-сон­ли қа­рор­ла­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 19 сен­тябр­да­ги 03/1883-сон­ли ха­ти­га асо­сан тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­га қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқла­ри қўй­ил­моқ­да:

1. Қу­ри­лиш мол­ла­ри дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Би­биқо­рас­оч ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 625,0 кв.метр­дан ибо­рат 1-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 365806 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100000000 сўм.

2. Мол­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Би­биқо­рас­оч ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1000,0 кв.метр­дан ибо­рат 2-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 585290 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 9 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 101000000 сўм.

3. Сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Деҳқо­но­бод ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 24,0 кв.метр­дан ибо­рат 3-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 14050 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 1 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 65000000 сўм.

4. Ти­кув­чи­лик це­хи объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Деҳқо­но­бод ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 200,0 кв.метр­дан ибо­рат 4-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 117058 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 72000000 сўм.

5. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Қўрғон­тош ҚФЙ, Га­ла­бу­лоқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 120,0 кв.метр­дан ибо­рат 5-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 70235 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70000000 сўм.

6. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Қўрғон­тош ҚФЙ, Га­ла­бу­лоқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 120,0 кв.метр­дан ибо­рат 6-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 70235 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70000000 сўм.

7. Ком­пью­тер хиз­мат­ла­ри ва таъ­мир­лаш уста­хо­на­си объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Қўрғон­тош ҚФЙ, Га­ла­бу­лоқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 60,0 кв.метр­дан ибо­рат 7-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 35117 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 40000000 сўм.

8. Сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Қўрғон­тош ҚФЙ, Га­ла­бу­лоқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 72,0 кв.метр­дан ибо­рат 8-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 42141 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 60000000 сўм.

9. Хў­жа­лик мол­ла­ри сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Оқирт­ма ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 80,0 кв.метр­дан ибо­рат 9-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 46823 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 67000000 сўм.

10. Озиқ-овқат со­тиш дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Оқирт­ма ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 80,0 кв.метр­дан ибо­рат 10-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 46823 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 67000000 сўм.

11. Хў­жа­лик мол­ла­ри сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 11-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

12. Озиқ-овқат со­тиш дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 12-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

13. Салқин ичим­ли­клар, музқай­моқ дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 13-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

14. Уму­мий овқат­ла­ниш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 14-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

15. Ти­кув­чи­лик це­хи объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 15-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

16. Хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 16-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

17. Ком­пью­тер хиз­мат­ла­ри ва таъ­мир­лаш уста­хо­на­си объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 17-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

18. Ми­ни­мар­кет объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 18-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

19. Сав­до ва хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 19-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

20. Сав­до ва хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 20-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

21. Ис­сиқ­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 21-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85000000 сўм.

22. Ис­сиқ­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 22-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85000000 сўм.

23. Ис­сиқ­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 23-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85000000 сўм.

24. Ис­сиқ­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 400,0 кв.метр­дан ибо­рат 24-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 234116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85000000 сўм.

25. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 700,0 кв.метр­дан ибо­рат 25-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 409703 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 90000000 сўм.

26. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 880,0 кв.метр­дан ибо­рат 26-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 515055 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85000000 сўм.

27. Тўй­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1800,0 кв.метр­дан ибо­рат 27-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1053522 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 105000000 сўм.

28. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 800,0 кв.метр­дан ибо­рат 28-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 468232 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 90000000 сўм.

29. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Беш­бу­лоқ ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1200,0 кв.метр­дан ибо­рат 29-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 702348 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 92000000 сўм.

30. Қу­ри­лиш мол­ла­ри дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ай­ри­де­вол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 240,0 кв.метр­дан ибо­рат 30-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140470 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 75000000 сўм.

31. Ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ай­ри­де­вол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 240,0 кв.метр­дан ибо­рат 31-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140470 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 75000000 сўм.

32. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ай­ри­де­вол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 240,0 кв.метр­дан ибо­рат 32ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140470 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 75000000 сўм.

33. Ти­кув­чи­лик це­хи объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ай­ри­де­вол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 90,0 кв.метр­дан ибо­рат 33-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 52761 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 60000000 сўм.

34. Сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Истиқ­лол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 48,0 кв.метр­дан ибо­рат 34-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 42151 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 1 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70000000 сўм.

35. Ком­пью­тер хиз­мат­ла­ри ва таъ­мир­лаш уста­хо­на­си объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Истиқ­лол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 60,0 кв.метр­дан ибо­рат 35-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 52688 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 72000000 сўм.

36. Ош­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Истиқ­лол МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 240,0 кв.метр­дан ибо­рат 36-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210753 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 84000000 сўм.

37. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Но­ди­ра МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 78,0 кв.метр­дан ибо­рат 37-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 68495 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 73000000 сўм.

38. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 360,0 кв.метр­дан ибо­рат 38ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210704 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 67000000 сўм.

39. Ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 580,0 кв.метр­дан ибо­рат 39-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 339468 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 69000000 сўм.

40. Ош­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 480,0 кв.метр­дан ибо­рат 40-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 280940 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 78000000 сўм.

41. То­вуқ­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 900,0 кв.метр­дан ибо­рат 41-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 526761 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 84000000 сўм.

42. Қу­ён­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 625,0 кв.метр­дан ибо­рат 42-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 365806 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80000000 сўм.

43. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 750,0 кв.метр­дан ибо­рат 43ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 438967 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 82000000 сўм.

44. Пах­та ти­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 300,0 кв.метр­дан ибо­рат 44-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 175587 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 71000000 сўм.

45. Мол­хо­на, би­но ва ин­шо­от­ла­ри объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1000,0 кв.метр­дан ибо­рат 45-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 585290 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 9 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 101000000 сўм.

46. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Ўзбекистон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 480,0 кв.метр­дан ибо­рат 46ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 280940 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 78000000 сўм.

47. Ба­лиқ ҳа­вза­си ва ба­лиқ со­тиш дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Деҳқо­но­бод ту­ма­ни, Бош­чор­боғ ҚФЙ Кат­тақи­ш­лоқ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 391,0 кв.метр­дан ибо­рат 47-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 228848 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70000000 сўм.

48. Ав­то­мой­ка объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Дўст­лик ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 320,0 кв.метр­дан ибо­рат 1-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 187292 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 65000000 сўм.

49. Сав­до дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Араб­хо­на МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 90,0 кв.метр­дан ибо­рат 2-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 79032 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 75000000 сўм.

50. Гў­зал­лик са­ло­ни ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш ма­жмуа­си объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Дўст­лик ҚФЙ, Пу­ди­на қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 600,0 кв.метр­дан ибо­рат 3-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 351174 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 78000000 сўм.

51. Сав­до мар­ка­зи объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Дўст­лик ҚФЙ, Бой­ғун­ди қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 210,0 кв.метр­дан ибо­рат 4-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 122910 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 74000000 сўм.

52. Чой­хо­на ҳам­да сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон ҚФЙ, Наврўз қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 5280,0 кв.метр­дан ибо­рат 5-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 3090331 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 79000000 сўм.

53. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон ҚФЙ, Наврўз қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 243,0 кв.метр­дан ибо­рат 6-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 142225 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 68000000 сўм.

54. Очиқ су­зиш ҳа­вза­си объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон ҚФЙ, Навруз қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 2400,0 кв.метр­дан ибо­рат 7-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1404696 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 73000000 сўм.

55. Гў­зал­лик са­ло­ни объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон шаҳри, Ло­ла­зор МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 65,0 кв.метр­дан ибо­рат 8-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 57078 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 71000000 сўм.

56. Ки­тоб дўко­ни объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон шаҳри, Нав­баҳор МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 36,0 кв.метр­дан ибо­рат 9-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 31612 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 1 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 54000000 сўм.

57. Сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Дўст­лик қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 120,0 кв.метр­дан ибо­рат 10-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 70235 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 61000000 сўм.

58. Мил­лий ши­рин­ли­клар ишлаб чиқа­риш це­хи, қан­до­лат­чи­лик маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи, ти­кув­чи­лик це­хи ва сар­та­ро­ш­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Ко­сон ту­ма­ни, Ко­сон шаҳри, Равот МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1350,0 кв.метр­дан ибо­рат 11-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1185485 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 9 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 83000000 сўм.

59. Ти­кув­чи­лик це­хи объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Дўқ­чи ҚФЙ, Дўқ­чи қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 240,0 кв.метр­дан ибо­рат 1-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140470 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 75000000 сўм.

60. Сав­до дўко­ни ва до­ри­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Дўқ­чи ҚФЙ, Дўқ­чи қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 80,5 кв.метр­дан ибо­рат 2-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 47116 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70000000 сўм.

61. Со­вут­гич­лик ом­бор­хо­на (хо­ло­диль­ник) объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Хи­со­рак ҚФЙ, Беш­бек қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 1000,0 кв.метр­дан ибо­рат 3-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 585290 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120000000 сўм.

62. Сав­до ва уму­мий овқат­ла­ниш объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Оқ-да­рё ҚФЙ, Ян­ги­боғ қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 432,0 кв.метр­дан ибо­рат 4-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 252845 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 87000000 сўм.

63. 40 бош қо­ра мол боқи­ш­га мўл­жал­лан­ган мол­хо­на объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Ме­ва­зор МФЙ, Му­ми­но­бод қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 4000,0 кв.метр­дан ибо­рат 5-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 2341160 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 135000000 сўм.

64. Қу­ри­лиш ма­те­ри­ал­ла­ри сақлаш ом­бо­ри объ­ек­ти қу­риш учун Шаҳри­са­бз шаҳри, Маъ­ри­фат МФЙ, Ипак йў­ли кў­ча­си­нинг ғарб то­мо­ни­да жой­ла­ш­ган 2303,0 кв.метр­дан ибо­рат 1-ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 2388533 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 105000000 сўм.

Та­ла­б­гор­лар­нинг кон­верт­ла­ри Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си маж­лислар за­ли­да 2017 йил 6 но­ябрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва та­кли­фи энг ях­ши деб эъ­ти­роф эти­л­ган та­ла­б­гор ғо­либ деб то­пи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 3 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Маж­бу­ри­ят­лар­нинг бо­шланғич ҳа­жми ту­ман ва шаҳар ар­хи­тек­ту­ра бў­ли­ми то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­ган шаҳар­со­злик топ­ши­риғи асо­си­да бел­ги­ла­на­ди. Шаҳар­со­злик топ­ши­риғи нус­ха­си та­ла­б­гор­лар­га тан­лов ҳуж­жат­ла­ри би­лан бир­га тақ­дим эти­л­а­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Юқо­ри­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи бел­ги­лан­ган тан­лов ку­ни­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, нав­бат­да­ги тан­лов сав­до­ла­ри 2017 йил 27 но­ябрь ва 18 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­к­ро­рий тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 24 но­ябрь ва 15 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Та­к­ро­рий тан­лов қат­наш­чи­ла­ри­нинг та­кли­фла­ри қайд эти­л­ган кон­верт­лар Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си­да 27 но­ябрь ва 18 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да тан­лов ғо­ли­би аниқла­на­ди.

Ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган чеклан­ган (маж­бу­ри­ят­лар олин­ган) ҳуқуқлар мав­жуд эмас.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш ва ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­из миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­ка-бан­ки” АТИБ Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли, ҳ/р: 20208000004920609009, МФО 00190, СТИР 207122519 тўлашла­ри шарт.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг ярим ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га ола­ди.

Та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га қуй­и­да­ги хуж­жат­лар­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар – пас­порт нус­ха­си (як­ка тад­бир­кор си­фа­ти­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган жис­мо­ний шах­слар давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си), ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– тан­лов таш­ки­лот­чи­си­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха;

– тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, муҳр­лан­ган кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­хада­ги тан­лов та­кли­фла­ри.

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си, агар та­ла­б­гор юри­дик шахс бўл­са, унинг муҳри ва ва­ко­лат­ли шах­снинг им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли: Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Қар­лиқ­хо­на МФЙ, Тош­са­рой кў­ча­си, 20-уй. Тел.: (0-375) 225-44-58, rieltsavdo@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0001. www.1kms.uz

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.