Кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТОРГИ -

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си Тош­кент шаҳар ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си ком­пью­тер тех­ни­ка­ла­ри­ни дастлаб­ки нарх­и­ни аниқлаш мақ­са­ди­да қуй­и­да кел­ти­ри­л­ган тех­ник та­ла­б­лар­га асо­сан ти­жо­рат та­кли­фла­рин­гиз­ни сўрай­ди. Ком­пью­тер тех­ни­ка­си­га қўй­и­ла­ди­ган та­ла­б­лар Та­ла­б­лар (кам бўл­ма­ган) То­вар мар­ка­си Dell, Fujitsu, HP, Lenovo Про­цес­сор Intel Core i3 2-Core 3,3 GHZ Cache 3 MB Тез­кор хо­ти­ра 4 Gb DDR3, 1600 MHZ Қат­тиқ диск 500 Gd SATA HDD Оп­тик жам­лов­чи (СD/DVDROM) SATA DVDRW Super Multi Гра­фик про­цес­сор Intel HD Graphics Мо­ни­тор Full HDDWLED 21,5 дюйм, 1920х1080 кен­гайт­ма­си Кла­ви­а­ту­ра Рус ва ин­глиз ти­ли­да Кўр­сат­ки­члар Си­чқон­ча Ка­фо­лат муд­да­ти

Кўп функ­ци­я­ли прин­тер тех­ни­ка­си­га қўй­и­ла­ди­ган та­ла­б­лар Кўр­сат­ки­члар Та­ла­б­лар (кам бўл­ма­ган) Сanon I-SENSYS MF4890DW, Сanon I-SENSYS MF4870DW, MФУ Epson L210 Прин­тер Прин­тер Прин­тер Оп­тик, ай­лан­ти­риш ғил­ди­ра­ги (ко­ле­со про­крут­ки) 3 йил, ишлаб чиқа­рув­чи­нинг рўй­хат­дан сер­вис-мар­ка­зи

Ти­жо­рат та­кли­фла­рин­гиз­ни Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-“а” уй ман­зи­ли­га юбо­ри­шин­гиз мум­кин. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон: 233-46-43, (93)596-80-39, факс: 233-2352. E-mail: Tashkent@gki.uz

Ти­жо­рат та­кли­фла­рин­гиз­ни эъ­лон мат­бу­от­да чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб, 10 кун ичи­да қабул қи­ли­на­ди.

ЧП «SOUS TREATMENT BUSINESS» ре­ор­га­ни­зу­ет­ся в ви­де пре­об­ра­зо­ва­ния в ООО «SOUS TREATMENT BUSINESS». ООО «SOUS TREATMENT BUSINESS» яв­ля­ет­ся пра­во­пре­ем­ни­ком ре­ор­га­ни­зо­ван­но­го ЧП «SOUS TREATMENT BUSINESS» по всем дол­гам и обя­за­тель­ствам в от­но­ше­нии всех его кре­ди­то­ров и долж­ни­ков, вклю­чая и обя­за­тель­ства, оспа­ри­ва­е­мые сто­ро­на­ми.

“Grand tekstil savdo” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти Юну­со­бод ту­ма­ни­да 2016 йил 18 ок­тябр­да­ги 011386-10-ре­естр рақа­ми би­лан давлат рўй­ха­ти­га олин­ган. Тош­кент ш., Юну­со­бод ту­ма­ни, Мар­каз-5, 37-уй, 47-хо­на­дон­да жой­ла­ш­ган. “Grand tekstil savdo” Мчж­нинг 2017 йил 15 сен­тябр­да­ги 4-маж­лис ба­ён­но­ма­си­га асо­сан ту­га­тиш жараёнига ки­ри­тил­ди. (СТИР 304378816). Даъ­во та­ла­б­ла­ри 2 ой муд­дат ичи­да Тош­кент ш., Юну­со­бод ту­ма­ни, Мар­каз-5, 37-уй, 47-хо­на­дон­да қабул қи­ли­на­ди.

Част­ное пред­при­я­тие «Repair group» Мир­зо-улу­г­бек­ско­го рай­о­на го­ро­да Таш­кен­та (ИНН 302432323) со­об­ща­ет об умень­ше­нии устав­но­го фон­да с 413 718 761,00 су­мов до 13 718 761,00 су­мов. Тел. 944-49-59.

До­чер­нее пред­при­я­тие «Toshkent labzak taom» (ИНН 302625264) со­об­ща­ет об из­ме­не­нии фор­мы соб­ствен­но­сти с ДП на ООО (до­чер­нее пред­при­я­тие на об­ще­ство с огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью). Тел. 817-85-03.

“Ипо­те­ка банк” АТИБ Юну­со­бод ту­ма­ни фи­ли­а­ли­га те­ги­шли бўл­ган қатъ­ий ҳи­соб­да ту­рув­чи аҳо­ли­дан ком­му­нал ва бо­шқа тў­ло­влар­ни қабул қи­лиш учун ишла­ти­ла­ди­ган IPBK 1270470 дан 1270475 га­ча бўл­ган беш до­на тў­лов пат­та­ла­ри ва IPBK 1016379 рақам­ли бир до­на тў­лов пат­та­си йўқолган­ли­ги са­ба­б­ли бе­кор қи­ли­на­ди.

Тош­кент шаҳри, Мир­зо Улуғ­бек ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги ТСРЎИ то­мо­ни­дан 29.06.2009 рўй­хат­дан ўт­ган “270-sonli maktabgacha ta’lim muassasasi”га те­ги­шли бур­чак штам­пи йўқолган­ли­ги са­ба­б­ли бе­кор қи­ли­на­ди.

Уте­рян­ный ка­даст­ро­вый до­ку­мент на квар­ти­ру, рас­по­ло­жен­ную по ад­ре­су: го­род Таш­кент, Юну­са­бад-2, дом №37, квар­ти­ра №97, вы­дан­ный БТИ Юну­са­бад­ско­го рай­о­на го­ро­да Таш­кен­та на имя Ир­га­ше­ва Са­а­та, счи­тать недей­стви­тель­ным.

ООО «ASKOT-VOSTOK-AZIYA» (ИНН 302299694) об­ше­ство с огра­ни­чен­ной от­вет­ствен­но­стью «ASKOT-VOSTOK-AZIYA», за­ре­ги­стри­ро­ван­ное Ин­спек­ци­ей по ре­ги­стра­ции субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ства Ми­ра­бад­ско­го рай­о­на от 11 мая 2012 го­да за №005827-03, рас­по­ло­жен­ное по ад­ре­су: го­род Таш­кент, Ми­ра­бад­ский рай­он, ул. Фи­до­кор (быв­шая Че­хо­ва), дом 40, лик­ви­ди­ру­ет­ся. Ре­ше­ние со­бра­ния учре­ди­те­лей №2 о доб­ро­воль­ной лик­ви­да­ции от 25.09.2017 го­да. Пре­тен­зии при­ни­ма­ют­ся в те­че­ние двух ме­ся­цев по те­ле­фо­ну 254-94-99.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.