Ҳур­мат­ли тад­бир­кор­лар ва иш­би­лар­мон­лар! Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Тош­кент шаҳар ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТОРГИ -

то­мо­ни­дан 2017 йил 30 ок­тябр­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган тўғри­дан-тўғри му­зо­ка­ра­лар­ни олиб бо­риш йў­ли (ом­ма­вий офер­та) би­лан со­ти­ла­ди­ган давлат ак­тивла­ри­ни со­тиб оли­ш­га та­клиф эта­ди.

Давлат ак­тивла­ри­ни со­тиб олиш шар­тла­ри қуй­и­да­ги­ча: – энг юқо­ри со­тиб олиш баҳо­си­ни та­клиф этиш; – уш­бу давлат ак­тивла­ри учун энг ка­ми­да қуй­и­да­ги жа­д­вал ило­ва­ла­ри­да кел­ти­ри­л­ган миқ­дор­да ин­ве­сти­ция ки­ри­тиш маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни олиш; – ян­ги иш­чи ўрин­ла­ри таш­кил этиш; – со­тиб олиш тў­ло­ви ва ин­ве­сти­ция маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни қисқа муд­дат­лар­га амал­га оши­риш.

Сав­до­лар­да қат­на­шиш учун тақ­дим эти­л­а­ди­ган ҳуж­жат­лар:

– со­тув­чи­нинг банк ҳи­соб рақа­ми­га объ­ект­нинг бо­шланғич нар­хи­дан 15 фо­из­дан кам бўл­ма­ган за­ка­лат сум­ма­си;

– та­клиф (биз­нес-ре­жа)лар ва ке­рак­ли ҳуж­жат­лар со­лин­ган ҳам­да елим­лаб ёпиш­ти­ри­л­ган, им­зо би­лан та­с­диқла­ниб, муҳр­лан­ган кон­верт­лар, ик­ки нус­хада.

Сав­до ғо­ли­би­га бо­шқар­ма­нинг буй­руғи қабул қи­лин­ган са­на­дан бо­шлаб йи­гир­ма кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­ти юкла­ти­ла­ди.

Сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қабул қи­лиш офер­та сав­до­си бо­шла­ни­ши­га 1 иш ку­ни ав­вал со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Му­зо­ка­ра­лар 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 16.00 да Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-“а” уй ман­зи­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Уш­бу кун сав­до­лар бўл­ма­ган тақ­дир­да, 2017 йил 14, 29 но­ябрь, 14, 29 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 16.00 да Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-“а” уй ман­зи­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон­лар: 233-35-08, 233-21-40.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.