Му­ам­мо­лар ечи­ми­ни ки­тоб­дан из­ланг

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - НИГОҲ - Са­и­ду­бай­дул­ла­хон САИДУМАРАЛИХОНОВ, ТДИУ 2-босқич та­ла­ба­си.

Ки­тоб ин­со­ни­ят­нинг энг бу­юк каш­фи­ё­ти­дир. Ҳо­зир­га қа­дар унинг ўр­ни­ни ҳеч нар­са боса олган эмас. Зе­ро, ўт­миш би­лан ке­ла­жак­ни боғлаш, ин­со­ни­ят руҳий ола­ми­да­ги ке­чин­ма­лар­ни изҳор этиш, ун­га беға­раз тўғри йўл­ни кўр­са­ти­ш­да ки­тоб­ча­лик яқин дўст, мас­лак­дош йўқ.

Яра­ти­л­ган шун­дай асар­лар бор­ки, улар­ни ҳар гал та­к­рор ўқи­га­нин­г­да яна­да ян­ги қир­ра­лар­ни кашф эта­сан. Гўё му­ал­лиф сен би­лан бир­га бу­гун­ги кун­да со­дир бўла­ёт­ган воқе­а­лар­ни ку­за­та­ёт­ган, хавф-ха­тар­дан огоҳ эта­ёт­ган­га ўх­шай­ди. Бу­гун­ги кун­да ду­нё­нинг тур­ли бур­ча­кла­ри­да рўй бе­ра­ёт­ган хун­ре­зли­клар, кўз кўриб, қу­лоқ эшит­ма­ган ёву­з­ли­клар, ин­со­ни­ят­ни ту­бан­лик са­ри чор­лов­чи ра­зил­ли­клар ҳақи­да эшит­га­ним­да фар­занд­лар тақ­ди­ри ки­ши­ни та­шви­ш­га со­ла­ди. Ёву­з­лик, ту­бан­лик ва маъ­на­вий қа­ш­шоқ­лик­ка қар­ши қан­дай ку­раш­моқ ке­рак? Бо­ла­жон­ла­ри­миз­ни ҳа­ло­кат са­ри чор­лов­чи ах­лоқ­сиз­ли­клар­дан қан­дай ҳи­моя қил­моғи­миз ло­зим, де­ган са­вол­лар ха­ё­лим­да ғу­жғон ўй­най­ди. Бу са­вол­лар­га жа­воб из­лаб, мен учун энг бе­баҳо са­нал­ган бой­лик, уй­им­да­ги мўъ­жаз ку­туб­хо­нам­га, у ер­да­ги дур­до­на асар­лар­га кўз ташлай­ман. Ха­ё­лим­дан ўта­ёт­ган ўй-фи­кр­лар­га ҳа­моҳанг тарз­да мен би­лан бир­дек та­швиш тор­та­ёт­ган фи­дойи ин­сон­лар сий­мо­си кўз ўн­гим­да гав­да­ла­на­ди.

Жа­вон­дан Ис­лом Ка­ри­мов­нинг “Юк­сак маъ­на­ви­ят – ен­гил­мас куч” ки­то­би­ни олиб ва­рақлай бо­шлай­ман. Ки­тоб­нинг илк саҳи­фа­си­да­ги фи­кр­лар­нинг ўзи­ёқ ме­ни та­шви­ш­га со­лган са­вол­лар­га жа­воб бў­либ ян­грай­ди: “Маъ­на­ви­ят – ин­сон­ни руҳан по­кла­ниш, қал­бан улғай­и­ш­га чор­лай­ди­ган, одам­нинг ич­ки ду­нё­си, иро­да­си­ни бақув­ват, ий­мон-эъ­тиқо­ди­ни бу­тун қи­ла­ди­ган, ви­ждо­ни­ни уй­ғо­та­ди­ган беқи­ёс куч, унинг бар­ча қа­рашла­ри­нинг ме­зо­ни­дир”.

Бу ки­тоб­да ҳам­ма за­мон­лар­да ҳам ин­со­ни­ят­нинг энг бе­баҳо бой­ли­ги бўл­ган маъ­на­ви­ят ҳақи­да қим­мат­ли му­лоҳа­за­лар ба­ён эти­л­ган. Ҳар бир ота-она ўз фар­зан­ди­нинг ко­мил ин­сон бў­либ во­я­га ети­ши­ни ис­тай­ди. Ам­мо фақат ор­зу-ис­так би­лан бун­га эри­шиб бўл­май­ди. Шу бо­ис, асар­да таъ­кид­лан­га­ни­дек, биз, ав­ва­ло, фар­занд­ла­ри­миз то­ми­ри­да бу­юк аж­до­дла­ри­миз қо­ни оқа­ёт­га­ни­ни, мил­лат си­фа­ти­да­ги ғу­ру­ри­миз, ин­со­ний­лик шаъ­ни­миз, қадр-қим­ма­ти­миз ҳақи­да улар­га гў­да­кли­ги­дан синг­ди­риб бор­моғи­миз дар­кор.

Қо­ла­вер­са, ўз та­ри­хи­ни бил­май­ди­ган, ке­ча­ги ку­ни­ни унут­ган мил­лат­нинг ке­ла­жа­ги йўқ. Бу тан олин­ган ҳақиқат. Ке­линг, яқин ўт­ми­ш­га бир на­зар ташлай­лик. Мустақил­лик­ка эриш­ма­сдан ол­дин мил­лий ғу­ру­ри­миз, ин­сон­лик шаъ­ни­миз, урф-одат­ла­ри­миз, ўз­ли­ги­миз­нинг аҳво­ли қан­дай эди? Ке­ча­ги­на эмас­ми, “бу­юк оға­лар” ти­ли­да сўз­лаш­ни бил­май­ди­ган одам­га паст на­зар би­лан қа­ра­либ, унинг ин­со­ний ҳуқуқла­ри топ­тал­га­ни? Урф-одат­ла­ри­миз­га “эс­ки­лик сарқи­ти” та­мға­си ёпиш­ти­ри­либ, асрий қа­д­ри­ят­ла­ри­миз, ди­ний эъ­тиқо­ди­м­из­дан бе­баҳ­ра қил­моқ­чи бўл­ган­ла­ри? Хул­лас, са­най­вер­сак адоғи йўқ бу ка­би таҳ­дид­лар биз­га ҳар қа­дам­да соя со­либ тур­ган­ди.

Бу­лар­нинг бар­ча­си­га нуқта қўй­иш, ўз йў­ли­миз­ни то­пиб олиб, му­стақил ра­ви­ш­да шах­дам одим­лаш, ал­бат­та, осон бўл­га­ни йўқ. Бу­гун­ги тинч-омон кун­лар шукро­на­си­ни қи­лиш, унинг нечоғ­ли бе­баҳо неъ­мат эка­ни­ни ан­глаш учун та­рих­га на­зар со­лиш ло­зим.

“Та­ри­хий хо­ти­ра­сиз ке­ла­жак йўқ”. Мам­ла­ка­ти­миз­нинг би­рин­чи Президенти то­мо­ни­дан ай­ти­л­ган бу ҳик­мат­ли сўз­лар сиз-у биз­ни ҳар қа­дам­да шукро­на­лик­ка чор­ла­са ажаб эмас. Бир­ги­на қа­тағон қур­бон­ла­ри, Ик­кин­чи жаҳон уру­ши­да ҳа­лок бўл­ган юрт­до­шла­ри­миз ҳақи­да ўй­ла­га­нин­г­да, улар­нинг хо­ти­ра­си ол­ди­да ҳам умр­бод қарз­дор эка­нин­г­ни ҳис эта­сан. Мам­ла­ка­ти­м­из­да истиқ­лол бо­ис бу бо­ра­да амал­га оши­ри­л­ган эз­гу ишлар за­ми­ри­да ҳам од­дий бир ҳақиқат – халқ маъ­на­ви­я­ти­ни юк­сал­ти­риш, фар­занд­ла­ри­миз ол­ди­да­ги бурч­ни ан­гла­ти­ш­дек муқад­дас ва­зи­фа тур­га­ни­га ан­глаб ета­сан. Мам­ла­ка­ти­м­из­да Ик­кин­чи жаҳон уру­ши­да ҳа­лок бўл­ган юрт­до­шла­ри­миз­нинг хо­ти­ра­си­ни аба­дий­ла­ш­ти­риш мақ­са­ди­да Хо­ти­ра ва қа­др­лаш ку­ни, Қа­тағон қур­бон­лар­ни ёд этиш ку­ни жо­рий эти­ли­ши, Хо­ти­ра май­дон­ла­ри, “Мо­там­са­ро она” ҳай­ка­ли­нинг бу­нёд эти­ли­ши, “Хо­ти­ра” ки­то­би­нинг чоп қи­ли­ни­ши, Шаҳид­лар хо­ти­ра­си хиё­бо­ни ва қа­тағон қур­бон­ла­ри­ни ёд этиш му­зейи бар­по эти­ли­ши за­ми­ри­да ҳам мил­лий ўз­лик­ни ан­гла­ш­дек бу­юк маъ­но му­жас­сам.

“Юк­сак маъ­на­ви­ят – ен­гил­мас куч”... Ки­тоб­ни яна ва­рақлай­ман. Гўё му­ал­лиф кўн­глим­дан ўта­ёт­ган ўй-у ха­ёл­лар­ни яна ан­гла­ган­дек хи­тоб қи­ла­ди: “Ва­та­ни­миз­нинг ке­ла­жа­ги, халқи­миз­нинг эр­тан­ги ку­ни, мам­ла­ка­ти­миз жаҳон ҳам­жа­ми­я­ти­да­ги об­рў-эъ­ти­бо­ри, ав­ва­лам­бор, фар­занд­ла­ри­миз­нинг униб-ўсиб, улғайиб, қан­дай ин­сон бў­либ ҳа­ёт­га ки­риб бо­ри­ши­га боғ­лиқ­дир. Биз бун­дай ўт­кир ҳақиқат­ни ҳеч қа­чон унут­мас­ли­ги­миз ке­рак”.

Бу хи­то­блар огоҳ­лик ва ҳу­шёр­лик­ка чор­лов ка­би қу­лоқла­рим ости­да жа­ран­глай­ди. Асрий ор­зу­и­миз бўл­ган му­стақил­ли­ги­миз­ни асраб-авай­лаш, ҳи­мо­я­лаш ва му­стаҳ­кам­лаш­нинг муҳим оми­ли ай­нан огоҳ­лик эка­ни бар­ча­га бир­дек аён ҳақиқат. “Ўзин­г­ни, ўз уй­ин­г­ни ўзинг ас­ра!”, “Огоҳ бў­линг, одам­лар!” – деб ба­рал­ла ай­тиш учун, ал­бат­та, ин­сон­да ўз халқи­га бе­ми­сл меҳр, одам­лар­га нис­ба­тан са­ми­мий муносабат бўл­моғи ло­зим. “Тинч­лик учун ку­раш­моқ ке­рак!”, “Ўз­бек халқи ҳеч қа­чон, ҳеч ким­га қа­рам бўл­май­ди!” де­ган ши­ор­лар шун­ча­ки даб­даб­а­ли сўз­лар эмас. Бу­гун­ги таҳ­ли­ка­ли за­мон­да ҳу­шёр­лик, огоҳ­лик ҳар би­ри­миз­нинг кун­да­лик ши­о­ри­миз бўл­моғи ло­зим­ли­ги­ни маз­кур ки­тоб ҳар қа­дам­да ёд­га со­либ ту­ра­ди.

Ки­тоб­ни ва­рақлар экан­ман, ун­да­ги ҳар бир хи­тоб мил­лат дар­ди деб ён­ган, халқ фа­ро­вон­ли­ги учун ўз ҳу­зур-ҳа­ло­ва­ти­дан кеч­ган, юрт рав­нақи учун ҳар қан­дай си­нов­га дош бе­ра олган фи­до­ий ин­сон, мам­ла­ка­ти­миз­нинг би­рин­чи Президенти Ис­лом Ка­ри­мов ота-она­лар­ни, зи­ё­ли­лар­ни, шу мил­лат, шу Ва­тан учун фи­до­ий бўл­ган ҳар бир ин­сон­ни яна бир бор огоҳ­лик­ка даъ­ват этиб, қуй­и­да­ги сўз­ла­ри орқа­ли биз­га ма­дад бе­риб тур­ган­га ўх­шай­ди: “Ўз­бек халқи ду­нё май­до­ни­да ку­ни-ке­ча та­со­ди­фан пай­до бў­либ қолга­ни йўқ. Биз – бой та­рих, юк­сак ма­да­ни­ят, бу­юк маъ­на­ви­ят во­ри­сла­ри­миз”.

Қа­др­ли юрт­до­шим. Бу­гун­ги таҳ­ли­ка­ли за­мон­нинг беҳи­соб си­но­вла­ри сиз­ни ҳам без­овта қи­ляп­ти­ми? Фар­занд­ла­рин­гиз тақ­ди­ри, улар­нинг ке­ла­жа­ги ҳақи­да қай­ғу­ряп­сиз­ми? Огоҳ бў­лиш­нинг си­ри ни­ма­да эка­ни­ни бил­май қий­на­ляп­сиз­ми? Ун­да сиз ҳам Ис­лом Ка­ри­мов­нинг “Юк­сак маъ­на­ви­ят – ен­гил­мас куч” ки­то­би­ни қў­лин­гиз­га олинг-да, та­к­рор ва та­к­рор ўқинг. Имо­ним ко­мил­ки, шун­да сиз на­фақат беҳу­зур дам­лар­да та­сал­ли, бал­ки ке­ла­жак са­ри ра­вон, тўғри йўл­ни ҳам то­па ола­сиз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.