БЕПАРВОЛИК ПАНД БЕ­РА­ДИ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - НИГОҲ -

Сир эмас, баъ­зан шаҳри­миз кў­ча­ла­ри­ни, маҳал­ла­лар­ни кез­ган­да, у ер­да­ги озо­да­лик, тар­тиб ки­ши­нинг ҳа­ва­си­ни кел­ти­ра­ди. Шун­да “ба­ра­ка то­пиш­син, бир ёқа­дан бош чиқа­риб, озо­да­лик­ни жой­и­га қўй­и­шиб­ди”, деб кўн­гил­дан ўт­ка­за­сиз. Иш тўғри таш­кил қи­лин­га­ни­га, маҳал­ла­ни обод ва фа­ро­вон сақла­ш­да бар­ча фуқа­ро­лар­нинг меҳ­на­ти син­га­ни­га та­сан­но­лар ай­та­сиз.

Ам­мо, аф­сус­ки, ёнғин де­ган ба­ло бор­ки, у ҳу­д­уд, маҳал­ла, че­га­ра тан­ла­май­ди. Оз­ги­на бепарволик, лоқай­длик, эъ­ти­бор­сиз­лик бор жой­га бўй кўр­са­тиб ке­ла­ве­ра­ди. Электр сим­ла­ри­нинг қисқа ту­та­шу­ви, ўч­ма­ган си­га­ре­та қол­диғи, қа­ров­сиз қолган бо­ла­лар шўх­ли­ги, те­ле­ви­зор­ни, даз­мол­ни ўчир­мас­лик ка­би­лар юз бе­ра­ёт­ган ёнғин­лар­нинг асо­сий са­ба­б­ла­ри­дан­дир. Бун­дай эъ­ти­бор­сиз­лик кў­плаб кўн­гил­сиз ҳол­лар­га олиб ке­ла­ди.

Ёнғин хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш фақат ёнғин хавф­сиз­ли­ги хиз­ма­ти­нинг эмас, бал­ки ҳар би­ри­миз­нинг ва­зи­фам­из­дир. Бу­нинг учун эса, ҳар бир одам ўз ма­съу­ли­я­ти­ни чуқур ан­гла­ши ва ёнғин хавф­сиз­ли­ги қо­и­да­ла­ри­га риоя эти­ши за­рур. Бу­зи­л­ган ро­зе­тка­ни ўз вақти­да ал­ма­ш­ти­риш, но­соз электр мо­сла­ма ёки ма­и­ший тех­ни­ка­ни таъ­мир­лаш, тез ёна­ди­ган ма­те­ри­ал­лар­ни ис­и­тиш қу­рил­ма­ла­ри­дан узоқроқ­да сақлаш ка­би ёнғин хавф­сиз­ли­ги қо­и­да­ла­ри­га риоя этил­са, кў­плаб фо­же­а­ли ҳо­лат­лар­нинг ол­ди олин­ган бўлур эди. Сай­ид­ка­рим ЎРАЛБОЕВ, “Маъ­му­рий би­но мах­сус сер­вис” ДШК би­но­лар­ни ёнғин­дан муҳо­фа­за қи­лув­чи ЁХБ ки­чик ин­спек­то­ри, ки­чик сер­жант.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.