“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - НИГОҲ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­си­га “Сур­хон ме­ва ин­вест” Мчж­нинг 8.06.2017 йил­да­ги уму­мий йиғи­лиш қа­ро­ри­га асо­сан, “Сур­хон ме­ва ин­вест” МЧЖ га те­ги­шли, Тер­миз ту­ма­ни, Ну­раф­шон (“Пар­ран­да­чи­лик”) маҳал­ла­си ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган ер участ­ка­си­нинг май­до­ни 10463,20 кв.м, фой­да­ла­ниш май­до­ни 1806,84 кв.м., А ли­тер­да мар­ка­зий (муз­хо­на) ом­бор­хо­на би­но­си, Б ли­тер­да­ги та­ро­зи­хо­на ва бо­стир­ма би­но­си, б1 ли­тер­да­ги бо­стир­ма, В ли­тер­да­ги қо­ро­вул­хо­на би­но­си, Г ли­тер­да­ги ҳо­жатхо­на би­но­си серви­тут бел­ги­лан­ма­ган иш­чи ҳо­лат­да­ги муз­хо­на би­но-ин­шо­от­ла­ри аг­ре­гат­ла­ри би­лан бир­га­лик­даги ма­жмуа си­фа­ти­да қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 2 973 391 937 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 3 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй­да бў­либ ўта­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 18.00 га­ча сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 1 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00.

Маз­кур кўч­мас мулк 2017 йил 3 но­ябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­ла­ри 2017 йил 22 но­ябрь ва 13 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 20 но­ябрь ва 11 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 18.00.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди.

Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 5 (беш) иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­лов­ни амал­га оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри со­тув­чи то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Маз­кур сав­до­лар­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 ( ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни сав­до ку­ни­га қа­дар “КМСХ” Мчж­нинг Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Траст­банк” ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: ҳ/р 20208000004920609027, МФО 01063, СТИР 207122519.

Ари­за­лар қабул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19уй, 2-қа­ват.

Те­ле­фон: (0-376) 223-15-82. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.