“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­си­га Ан­гор ту­ма­ни МЧЖ ша­кли­да­ги “Ан­гор ке­ла­жа­ги” сав­до ком­плек­си­нинг 24.09.2017 йил­да­ги 343-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан кий­им-ке­ча­клар ва пой­а­б­зал мол­ла­ри со­тиш учун мўл­жал­лан­ган, ке­ла­жак­да қу­риб бит­ка­зи­ла­ди­ган қуй­и­да­ги сав­до дўкон­ла­ри­ни 49 йи­л­га ижа­ра­га олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқи қўй­ил­моқ­да:

1. Ан­гор ту­ма­ни, “Истиқ­лол” ҚФЙ, “Ян­ги тур­муш” маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган, Ан­гор ту­ма­ни МЧЖ ша­кли­да­ги “Ан­гор ке­ла­жа­ги” сав­до ком­плек­си ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 45,0 кв.м. бўл­ган, 5-5 па­ви­льон 235-сон­ли, 1 қа­ват­ли (серви­тут бел­ги­лан­ма­ган), ке­ла­жак­да бит­ка­зи­ла­ди­ган сав­до дўкон­ла­ри­ни 49 йи­л­га ижа­ра­га олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқи. Ҳар бир дўкон­нинг ижа­ра­га олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқла­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 75 734 475 сўм.

2. Ан­гор ту­ма­ни, “Истиқ­лол” ҚФЙ, “Ян­ги тур­муш” маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган, Ан­гор ту­ма­ни МЧЖ ша­кли­да­ги “Ан­гор ке­ла­жа­ги” сав­до ком­плек­си ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 40,0 кв.м. бўл­ган, 2-1 па­ви­льон 45,80-сон­ли, 1 қа­ват­ли (серви­тут бел­ги­лан­ма­ган), ке­ла­жак­да бит­ка­зи­ла­ди­ган сав­до дўкон­ла­ри­ни 49 йи­л­га ижа­ра­га олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқи. Ҳар бир дўкон­нинг ижа­ра­га олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқла­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 68 106 454 сўм.

Сав­до 2017 йил 13 ок­тябрь ку­ни Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй­да со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 18.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик) Та­лаб­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 11 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он якун­ла­ри сав­до ту­га­ган за­ҳо­ти сав­до иш­ти­рок­чи­ла­ри­га эъ­лон қи­ли­на­ди. Маз­кур ман­зил­да аук­ци­он пред­ме­ти ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар би­лан та­ни­шиш мум­кин.

Маз­кур дўкон­ни ижа­ра олиш бўй­и­ча шар­тно­ма ту­зиш ҳуқуқи 2017 йил 13 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган аук­ци­он сав­до­си­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­к­ро­рий сав­до бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2017 йил 31 ок­тябрь учун 2017 йил 27 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до ғо­ли­би сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 5 (беш) иш кун муд­дат ичи­да “Со­тув­чи” би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш, шар­тно­ма им­зо­лан­ган­дан сўнг 30 кун муд­дат ичи­да пул тў­ло­вла­ри­ни “Қу­ри­лиш таш­ки­ло­ти” Ан­гор ту­ман ҳо­ким­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги сав­до ком­плек­си қу­ри­лиш ди­рек­ци­я­си­нинг Траст­банк ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли МФО 01063, СТИР 207162588, 20210000905003438003 ҳи­соб рақа­ми­га тў­лиқ тўлаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Ижа­ра­га олиш ҳуқуқи­ни со­тиб олиш ма­б­лағла­ри маз­кур дўкон­лар­ни қу­ри­ли­ши учун сар­фла­на­ди ва уш­бу пул тў­ло­вла­ри ижа­ра ҳақи тў­ло­вла­ри учун ҳи­соблан­май­ди.

Мулк учун тў­лов­ни амал­га оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри “Со­тув­чи” то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Уш­бу дўкон­лар 9 (тўққиз) ой ичи­да қу­риб топ­ши­ри­ла­ди. Ижа­ра тў­ло­вла­ри дўкон­лар қу­риб ижа­ра­га олув­чи­га топ­ши­ри­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳи­собла­на­ди.

Ижа­ра ҳақи миқ­до­ри Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг асо­сий мак­ро­иқти­со­ди­ёт кўр­сат­ки­чла­ри про­гно­зи ва давлат бюд­же­ти па­ра­метр­ла­ри тўғри­си­да­ги қа­ро­ри­га асо­сан ҳар йи­ли алоҳи­да бел­ги­ла­на­ди.

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ад­лия ва­зир­ли­ги­дан 27.11.2011 йил 2185сон би­лан рўй­хат­дан ўт­ка­зи­л­ган Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Мо­лия ва­зир­ли­ги­нинг 27.12.2010 йил 108-сон ва Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат со­лиқ қў­ми­та­си­нинг 27.12.2010 йил 2010-52-сон қа­рор­ла­ри би­лан та­с­диқлан­ган Ни­зо­ми­нинг ило­ва­си­га асо­сан сав­до­га фақат Ан­гор ту­ма­ни­да фа­о­ли­ят юри­тиб ке­ла­ёт­ган юри­дик шах­слар­га ва як­ка тар­тиб­да­ги тад­бир­кор си­фа­ти­да давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғри­си­да гу­воҳ­но­ма­га эга бўл­ган жис­мо­ний шах­слар қат­на­ши­шла­ри мум­кин. Сав­до­га қат­на­шув­чи­лар бир ои­ла­дан фақат бит­та сав­до дўко­ни­ни со­тиб оли­ши мум­кин.

Ғо­либ деб то­пи­л­ган ха­ри­дор би­лан дўкон­ни ижа­ра­га олиш шат­но­ма­си 49 йи­л­га ту­зи­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма ва аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Маз­кур сав­до­лар­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни кўр­са­ти­л­ган муд­дат­га қа­дар “КМSХ” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Траст­банк” ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000004920609027, МФО 01063, СТИР 207122519.

Ман­зил: Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй, те­ле­фон: (0-376) 223-15-82. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.