“Ko’chmas mulk savdo xizmati” Мчж­нинг Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бар­ча тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­ни, шу жум­ла­дан, ки­чик биз­нес ва­кил­ла­ри ҳам­да ху­су­сий тадбиркорларни очиқ тан­лов сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285- ва 2017 йил 5 июл­да­ги 467-қа­рор­ла­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 25 сен­тябр­да­ги 03/1913-ха­ти­га асо­сан тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­га қуй­и­да­ги ер участ­каcи­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи қай­та қўй­ил­моқ­да;

1. “Қан­до­лат маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи” объ­ек­ти учун Қар­ши шаҳри, Пах­та­зор мит­ти ту­ма­ни ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 144,0 кв.метр­дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 181200 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 3 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 120000000 сўм.

Та­ла­б­гор­лар­нинг кон­верт­ла­ри Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си маж­лислар за­ли­да 2017 йил 16 ок­тябрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва та­кли­фи энг ях­ши деб эъ­ти­роф эти­л­ган та­ла­б­гор ғо­либ деб то­пи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 13 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Маж­бу­ри­ят­лар­нинг бо­шланғич ҳа­жми Қар­ши шаҳар ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бо­шқар­ма­си то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­ган шаҳар­со­злик топ­ши­риғи асо­си­да бел­ги­ла­на­ди. Шаҳар­со­злик топ­ши­риғи нус­ха­си та­ла­б­гор­лар­га тан­лов ҳуж­жат­ла­ри би­лан бир­га тақ­дим эти­л­а­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Юқо­ри­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи бел­ги­лан­ган тан­лов ку­ни­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, нав­бат­да­ги тан­лов сав­до­ла­ри 2017 йил 6 ва 27 но­ябрь ҳам­да 18 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­к­ро­рий тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 3 ва 24 но­ябрь ҳам­да 15 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Та­к­ро­рий тан­лов қат­наш­чи­ла­ри­нинг та­кли­фла­ри қайд эти­л­ган кон­верт­лар Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си­да 6 ва 27 но­ябрь ҳам­да 18 де­кабрь ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да тан­лов ғо­ли­би аниқла­на­ди.

Ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган чеклан­ган (маж­бу­ри­ят­лар олин­ган) ҳуқуқлар мав­жуд эмас.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш ва ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­из миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­ка” АТИБ бан­ки Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли, ҳ/р: 20208000004920609009, МФО 00190, СТИР 207122519 тўлашла­ри шарт.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг ярим ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га ола­ди.

Та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар – пас­порт нус­ха­си (як­ка тад­бир­кор си­фа­ти­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган жис­мо­ний шах­слар давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си), ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– тан­лов таш­ки­лот­чи­си­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха;

– тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, муҳр­лан­ган кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­хада­ги тан­лов та­кли­фла­ри.

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си, агар та­ла­б­гор юри­дик шахс бўл­са, унинг муҳри ва ва­ко­лат­ли шах­снинг им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли: Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Қар­лиқ­хо­на МФЙ, Тош­са­рой кў­ча­си, 20-уй. (0-375) 225-44-58 rieltsavdo@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0001. www.1kms.uz. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.