“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очик аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

1. Аук­ци­он сав­до­си­га “Гу­ли­стон ту­ма­ни ис­теъ­мол то­вар­ла­ри сав­до” Мчж­нинг 2017 йил 20 сен­тябрь кун­ги 23-бу­юрт­ма­но­ма­си ва ун­га ило­ва қи­лин­ган ҳуж­жат­лар тў­пла­ми­га асо­сан Сир­да­рё ви­ло­я­ти, Гу­ли­стон ту­ма­ни, Деҳқо­но­бод шаҳар­ча­си, Тур­ки­стон кў­ча­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган 0001-ли­тер­да­ги уни­вер­маг сав­до би­но­си­нинг бир қисми 278,2 кв.м. бо­шланғич баҳо­си 10 фо­из ар­зон­ла­ш­ти­ри­л­ган ҳол­да та­к­ро­рий сав­до­лар­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 130 293 748 сўм.

Сав­до 2017 йил 17 ок­тябрь ку­ни со­ат 12.00 да Гу­ли­стон шаҳри, “Биз­нес мар­ка­зи” би­но­си маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 16 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00.

Юқо­ри­да­ги кўч­мас мулк 2017 йил 17 ок­тябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2017 йил 1 ва 17 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 12.00 да бў­либ ўта­ди.

Та­к­ро­рий сав­до­лар учун ари­за­лар қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 1 но­ябрь учун 31 ок­тябрь ку­ни, 17 но­ябрь учун 16 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00.

Кўч­мас мулк би­лан те­ги­шли “Гу­ли­стон ту­ма­ни ис­теъ­мол то­вар­ла­ри сав­до” Мчж­нинг ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Тел.: (+998 90) 610-96-76, (+998 91) 507-69-51.

Сав­до ғо­ли­би аук­ци­он ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 15 (ўн беш) кун ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ло­зим.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли “Аса­ка” бан­ки АТ Сир­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги 20 208 000 904 920 609 006, МФО 00373, СТИР 207122519 ҳ/рга тўлашла­ри шарт. Ман­зил: Гу­ли­стон шаҳри, “Биз­нес мар­ка­зи” би­но­си, 3-қа­ват, 58-хо­на. Тел.: (0-367) 226-38-91. www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.