“Ko`chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га “Тош­кент­газтаъ­ми­нот” уни­тар кор­хо­на­си­га те­ги­шли қуй­и­да­ги мулк­лар чиқа­ри­л­ган­ли­ги­ни маъ­лум қи­ла­ди

Тад­бир­кор ва сар­мо­ядор­лар диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

1. Тош­кент ви­ло­я­ти, Бў­стон­лиқ ту­ма­ни, Пар­гос ҚФЙ ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 15 000,0 кв. метр, қу­ри­лиш май­до­ни 499,29 кв. метр­дан ибо­рат Ёр­дам­чи хў­жа­лик би­но ва ин­шо­от­ла­ри. Бо­шланғич баҳо­си – 1 852 116 000 сўм.

2. Тош­кент ви­ло­я­ти, Оҳан­га­рон ту­ма­ни, Озод­лик ҚФЙ ман­зи­ли­да­ги 10,2 Га. ер май­до­ни­да жой­ла­ш­ган 5000 туп ме­ва­ли да­рахт­дан ибо­рат Боғ­дор­чи­лик хў­жа­ли­ги. Бо­шланғич ба­хо­си – 699 540 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 23 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Қо­рақа­миш-1 кў­ча­си, 1-“а” уй ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Сав­до бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­ла­ри 2017 йил 7 ва 22 но­ябрь ҳам­да 7 ва 22 де­кабрь кун­ла­ри бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар­ни қабул қи­лиш аук­ци­он ўт­ка­зи­ли­ши бел­ги­лан­ган кун­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун ари­за би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар учун пас­порт­нинг нус­ха­си, аук­ци­он­да ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мул­кий ма­жму­а­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko`chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Тош­кент мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Ипак йў­ли бан­ки” АИКБ Сағ­бон фи­ли­а­ли­да­ги 20208000404920609021, МФО 01036, СТИР 207122519 ҳ/рга сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ари­за топ­шир­гун­га қа­дар тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қабул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Мат­бу­от­чи­лар кў­ча­си, 32-уй. Тел.: (0-371) 228-84-48, (0-597) 701-14-62. www.1kms.uz. Элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.