“Кўч­мас мулк сав­до хиз­ма­ти” Мчж­нинг Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бар­ча тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­ни, шу жум­ла­дан, ки­чик биз­нес ва­кил­ла­ри ҳам­да ху­су­сий тадбиркорларни очиқ тан­лов сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-қа­ро­ри ва Сир­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 25 сен­тябр­да­ги 4/04-3428-алоқа ха­ти­га асо­сан тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­га қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи қўй­ил­моқ­да:

1. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си­ни қу­риш учун Мир­за­о­бод ту­ма­ни, М.улуғ­бек МФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 90,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 75 410 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 250 000 000 сўм.

2. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си­ни қу­риш учун Мир­за­о­бод ту­ма­ни, Мир­за­чўл ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 200,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 167 578 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 16 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 525 000 000 сўм.

3. Бир қа­ват­ли Шла­каб­лок ҳам­да брус­чат­ка ишлаб чиқа­риш це­хи би­но­си­ни қу­риш учун Мир­за­о­бод ту­ма­ни, Тош­кент ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 3000,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 513 669 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 24 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 650 000 000 сўм.

4. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си­ни қу­риш учун Хо­вос ту­ма­ни, Тур­ки­стон СИУ, Мустақил­лик МФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 400,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 335 156 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 850 000 000 сўм.

5. Бир қа­ват­ли ҳам­мом би­но­си­ни қу­риш учун Хо­вос ту­ма­ни, Пах­та­кор СИУ, Тур­ки­стон ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 600,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 502 734 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 750 000 000 сўм.

6. Бир қа­ват­ли 1-участ­ка – ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си­ни қу­риш учун Хо­вос ту­ма­ни, Х.нор­ча­ев СИУ, Меҳ­на­то­бод ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 96,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 80 437 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 300 000 000 сўм.

7. Бир қа­ват­ли 2-участ­ка – ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си­ни қу­риш учун Хо­вос ту­ма­ни, Х.нор­ча­ев СИУ, Меҳ­на­то­бод ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 96,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 80 437 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 300 000 000 сўм.

8. Бир қа­ват­ли нон ишлаб чиқа­риш це­хи ва сав­до дўко­ни би­но­си­ни қу­риш учун Оқол­тин ту­ма­ни, Шод­лик ҚФЙ, А.ўтар кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 48,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 40 219 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 250 000 000 сўм.

9. Бир қа­ват­ли но­ввой­хо­на би­но­си­ни қу­риш учун Оқол­тин ту­ма­ни, Аҳил­лик МФЙ, Бой­сун кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 50,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 41 894 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 300 000 000 сўм.

10. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат уйи би­но­си­ни қу­риш учун Оқол­тин ту­ма­ни, Сар­до­ба шаҳар­ча­си, А.на­во­ий МФЙ, Сай­ҳун кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 3000,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 513 669 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 24 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 1 050 000 000 сўм.

11. Бир қа­ват­ли сав­до дўко­ни би­но­си­ни қу­риш учун Оқол­тин ту­ма­ни, Аҳил­лик МФЙ, Бой­сун кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 120,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 100 548 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 375 000 000 сўм.

12. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си­ни қу­риш учун Сар­до­ба ту­ма­ни, Гу­ли­стон ҚФЙ, Бў­стон маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 1200,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 1 005 467 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 26 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 2 100 000 000 сўм.

13. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат ва сав­до дўко­ни би­но­си­ни қу­риш учун Сар­до­ба ту­ма­ни, Пах­та­о­бод ШФЙ, Фай­зо­бод кў­ча­си ҳу­д­у­ди­дан уму­мий май­до­ни 96,0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 80 437 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 1 йил, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам ин­ве­сти­ция миқ­до­ри – 300 000 000 сўм.

Та­ла­б­гор­лар­нинг кон­верт­ла­ри Сир­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си маж­лислар за­ли­да 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 16.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва та­кли­фи энг ях­ши деб эъ­ти­роф эти­л­ган та­ла­б­гор ғо­либ деб то­пи­ла­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 27 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Маж­бу­ри­ят­лар­нинг бо­шланғич ҳа­жми ту­ман ва шаҳар ар­хи­тек­ту­ра бў­лим­ла­ри то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­ган шаҳар­со­злик топ­ши­риғи асо­си­да бел­ги­ла­на­ди. Шаҳар­со­злик топ­ши­риғи нус­ха­си та­ла­б­гор­лар­га тан­лов ҳуж­жат­ла­ри би­лан бир­га тақ­дим эти­л­а­ди.

Та­ла­б­гор­лар­да бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Юқо­ри­да ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи бел­ги­лан­ган тан­лов ку­ни­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, нав­бат­да­ги тан­лов сав­до­ла­ри 2017 йил 14 ва 29 но­ябрь, 14 ва 29 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 16.00 дан бо­шлаб ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Нав­бат­да­ги тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 13 ва 28 но­ябрь, 13 ва 28 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Нав­бат­да­ги тан­лов қат­наш­чи­ла­ри­нинг та­кли­фла­ри қайд эти­л­ган кон­верт­лар Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги би­но­си маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. 2017 йил 14 ва 29 но­ябрь, 14 ва 29 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 16.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да тан­лов ғо­ли­би аниқла­на­ди.

Ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган чеклан­ган (маж­бу­ри­ят­лар олин­ган) ҳуқуқлар мав­жуд эмас.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш ва ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Аса­ка бан­ки” АТ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: ҳ/р: 20208000904920609006, МФО 00373, СТИР 207122519.

– ҳар бир ер участ­ка­си бўй­и­ча тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг 50 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га оли­шла­ри;

– сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­л­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан те­ги­шли ер участ­ка­си ми­ни­мал қий­ма­ти­нинг 10 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни бу­юрт­ма­но­ма­лар қабул қи­ли­на­ди­ган охир­ги муд­дат­га қа­дар тўлашла­ри;

– за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха, тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­ха нус­хада тан­лов та­кли­фла­ри ва бу­юрт­ма­но­ма­си­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­га топ­ши­ри­шла­ри ло­зим.

Та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­ла­ри­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар давлат руй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си (як­ка тад­бир­кор си­фа­ти­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган жис­мо­ний шах­слар давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си) ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­сни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– тан­лов таш­ки­лот­чи­си­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха, тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, муҳир­лан­ган кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­хада­ги тан­лов та­кли­фла­ри.

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си, агар та­ла­б­гор юри­дик шахс бўл­са, унинг мух­ри ва ва­ко­лат­ли шах­снинг им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли: Гу­ли­стон шаҳри, Ўзбекистон шоҳкў­ча­си 3-уй, “Биз­нес мар­ка­зи” би­но­си, 3-қа­ват, 58-хо­на. Тел.: (0-367) 226-38-91. www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.