Аук­ци­он сав­до­си­га марҳа­мат! “Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Қар­ши шаҳри, А.те­мур кў­ча­си, 43-уй, “Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ офи­си би­но­си­да таш­кил қи­ли­на­ёт­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га “Му­бо­рак­нефт­газ” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­нинг 2016 йил 10 ок­тябр­да­ги 622-буй­руғи­га ва 2017 йил 20 сен­тябр­да­ги ВП08/АЯ-59 60-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан жа­ми­ят­га қа­рашли бўл­ган қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1. “Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли, Қар­ши ту­ма­ни, Ер­те­па ҚФЙ, Мир­ми­рон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни – 1076.10 кв.м. қу­ри­лиш май­до­ни – 471.42 кв.м. бўл­ган, ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи би­но­си, бо­шланғич баҳо­си – 720 000 000 сўм.

2. “Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли, Қар­ши ту­ма­ни, Ер­те­па ҚФЙ, Мир­ми­рон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни - 126.33 кв.м. қу­ри­лиш май­до­ни 66.06 кв.м. бўл­ган, до­ри­хо­на би­но­си, бо­шланғич баҳо­си – 72 000 000 сўм.

3. “Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли, Қар­ши ту­ма­ни, Ер­те­па ҚФЙ Мир­ми­рон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни – 165.50 кв.м. қу­ри­лиш май­до­ни – 165.23 кв.м. бўл­ган, “Бо­зор­ча (деҳқон бо­зор)” би­но­си, бо­шланғич баҳо­си – 144 000 000 сўм.

4. “Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли, Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Му­ми­но­бод ҚФЙ, Аваз­ма­лик қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни – 4958.48 кв.м. қу­ри­лиш май­до­ни – 977.81 кв.м. бўл­ган, аҳо­ли­га хиз­мат кўр­са­тиш мар­ка­зи би­но-ин­шо­от­ла­ри, бо­шланғич баҳо­си – 1 224 000 000 сўм,

5. Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли, Му­бо­рак шаҳри, Гео­лог маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни – 1260.0 кв.м. қу­ри­лиш май­до­ни – 208.02 кв.м. бўл­ган, ҳам­мом би­но­си, бо­шланғич баҳо­си – 25 920 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун ари­за­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча Қар­ши шаҳри, А.те­мур кў­ча­си, 43-уй, “Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ офи­си би­но­си (ви­ло­ят Рақо­бат бо­шқар­ма­си 2 қа­ват­ли би­но­си­нинг 2-қа­ва­ти)да қабул қи­ли­на­ди ва ари­за­лар қабул қи­лиш 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Уш­бу объ­ект­лар­дан қай би­ри 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни­да­ги сав­до­да со­тил­май қол­са, 2017 йил 3 ва 10 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­к­ро­ран қўй­и­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Ари­за­лар қабул қи­лиш сав­до­лар­дан бир кун ол­дин 2017 йил 2 ва 9 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун­лик муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш ва со­тув­чи то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган 2 (ик­ки) 24 (йи­гир­ма тўрт) ой муд­дат­да тў­лов­ни тў­лиқ амал­га оши­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан кўч­мас мулк бо­шланғич нарх­и­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Qashqadaryо аuksion savdo-ijara xizmati” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00190, СТИР 303800663, 20208000200588679002 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун ари­за, за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­нинг нус­ха­си ва за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг асл нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар фуқа­ро­лик пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар эса давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги ҳақи­да­ги гу­воҳ­но­ма ва ни­зом нус­ха­си;

– агар сав­до­да ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­са, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма­нинг асл нус­ха­си.

Сав­до­лар­га қўй­и­л­ган мулк­лар­ни со­тиб олиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар со­тув­чи ва таш­ки­лот­чи ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га бо­риб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: кў­ча­си, 43-уй.

Мўл­жал: ви­ло­ят рақо­бат бо­шқар­ма­си 2 қа­ват­ли би­но­си­нинг 2-қа­ва­ти.

Те­ле­фон­лар: (0-375) 225-11-44. (+998 91) 472-8254. (+998 97) 310-11-44, (+998 91) 462-74-14. Жа­ми­ят веб-сай­ти: www.auksionijara.zn.uz. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: qasix1@umail.uz. RR-0247. Қар­ши шаҳри, А.те­мур Ли­цен­зия: Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.