“Xorazm ko’chmas mulk savdo servis” МЧЖ нар­х­лар ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Очиқ аук­ци­он сав­до­си­га Гур­лан ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 4 май­да­ги 1226- қа­ро­ри ҳам­да Давлат рақо­бат қў­ми­та­си Хо­разм ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2017 йил 15 июн­да­ги 40-Ас-буй­руғи­га ва аук­ци­он ко­мис­си­я­си­нинг 2017 йил 8 сен­тябр­да­ги 3 сон­ли ва 11 сен­тябр­да­ги 4-йиғи­лиш ба­ён­но­ма­си қа­ро­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри­ни та­к­ро­ран сав­до­га қўй­моқ­да.

1. Гур­лан ту­ма­ни, “Гу­ли­стон” қи­ш­лоғи, “Шанғи” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган ҳар би­ри­нинг юза­си 400.00 бўл­ган 1, 2 ва 3-рақам­ли ер участ­ка­ла­ри. Ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқлар­нинг бо­шланғич баҳо­си 600 000 сўм.

2. Гур­лан ту­ма­ни, “Ва­зир” қи­ш­лоғи “Дехқо­но­бод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган юза­си 400.00 бўл­ган 2-рақам­ли ер участ­ка­си. Ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си 600 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ур­ганч шаҳри, Ше­ро­зий кў­ча­си, 12уй­да бў­либ ўта­ди.

Ари­за­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти сав­до бо­шла­ни­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан Гур­лан ту­ма­ни ар­хи­тек­ту­ра бў­ли­ми ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­лар­ни қабул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қабул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­клат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқлар­ни бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да нақд ёки пла­стик кар­точ­ка орқа­ли за­ка­лат пу­ли­ни “Xorazm ko’chmas mulk savdo servis” Мчж­нинг ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000804935791001, Ипо­те­ка-банк АТИБ Тинч­лик фи­ли­а­ли МФО 00580, СТИР 302101924.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш, тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 15 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ган сум­ма­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

Те­ле­фон: (+998 62)228-48-46. Рас­мий сай­ти­миз: www.xkmss.uz. Ли­цен­зия: RR-0054.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.