Ҳур­мат­ли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Иш. чиқ. Бо­шланғич Сақла­на­ёт­ган

йи­ли баҳо­си [сўм] жойи МХХ 1 Нек­сия 2003 01/204 TSТ 25 477 000 Тош­кент 2 Нек­сия 2003 01/213 TSТ 25 477 000 Тош­кент 3 Нек­сия 2003 01/418 TSТ 25 477 000 Тош­кент 4 Нек­сия 2004 01/730 TSТ 25 632 000 Тош­кент 5 Нек­сия 2005 01/532 JBA 28 332 000 Тош­кент 6 Нек­сия 2005 01/584 JBA 28 332 000 Тош­кент 7 Нек­сия 2005 01/567 JBA 28 332 000 Тош­кент 8 Нек­сия 2006 01/733 TSТ 28 458 000 Тош­кент 9 Нек­сия 2006 01/023 TSТ 23 294 000 Тош­кент 10 Ни­ва Шев­ро­лет 2004 01/413 TSТ 27 646 000 Тош­кент 11 Ни­ва Шев­ро­лет 2005 10/764 LBA 27 861 000 Тош­кент 12 Ни­ва Шев­ро­лет 2005 10/068 МBA 27 861 000 Тош­кент 13 УАЗ-3163-010 2006 01/083 TSТ 32 404 000 Тош­кент 14 УАЗ-3163-030 2006 01/371 TSТ 38 884 000 Тош­кент 15 Джип Гранд Че­ро­ки 1999 01/515 TSТ 76 990 000 Тош­кент 16 Ка­маз-4310 АТЗ 1987 01/072 TSТ 55 458 000 Тош­кент 17 Лаз-699р 1987 01/071 TSТ 14 466 000 Тош­кент Аук­ци­он сав­до­ла­ри 2017 йил­нинг 31 ок­тябрь ва 7, 14, 21, 28 но­ябрь, 5, 12, 19, 26 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Бе­ру­ний кў­ча­си, 83-уй­да жой­ла­ш­ган 311-хо­на­да бў­либ ўта­ди.

Уш­бу сав­до­лар­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни ҳар бир мулк учун алоҳи­да тар­тиб­да, КТИАСНИНГ ҳи­соб рақа­ми­га 20208000904929477001, АТИБ “Ипо­те­ка банк” Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли, МФО 00425, СТИР302074183, ОКОНХ 83200 га тўлашла­ри шарт.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за ва бо­шқа те­ги­шли ҳуж­жат­лар­ни қабул қи­лиш Давлат рақа­ми

Иш. Бо­шланғич Сақла­на­ёт­ган чиқ. йи­ли баҳо­си [сўм] жойи МХХ 18 Зил 433360 1998 01/091 TSТ 20 037 000 Тош­кент 19 Зил 433360 1998 01/091 TSТ 20 037 000 Тош­кент 20 Трак­тор ТТЗ-80 2003 16-21 ЕР 23 750 000 Тош­кент 21 При­цеп 2ПТС-4-793 2003 22-81ЕЗ 5 700 000 Тош­кент 22 Нек­сия 2001 70/035 TSТ 20 000 000 Кар­ши 23 Нек­сия 2002 85/025 TSТ 20 910 000 На­во­ий 24 Нек­сия 2003 30/062 TSТ 19 060 000 Са­мар­канд 25 Нек­сия 2003 30/016 TSТ 19 470 000 Са­мар­канд 26 Нек­сия 2003 20/055 TSТ 27 687 191 Гу­ли­стан 27 Нек­сия 2004 70/011 TSТ 20 000 000 Қар­ши 28 Нек­сия 2004 85/043 TSТ 21 445 000 На­во­ий 29 Да­мас 2003 90/017 TSТ 13 656 000 Ур­ганч 30 Да­мас 2003 95/033 TSТ 17 731 000 Ну­кус 31 Да­мас 2004 70/042 TSТ 18 000 000 Қар­ши 32 Да­мас 2006 30/011 TSS 17 320 000 Са­марқанд 33 Ни­ва Шев­ро­лет 2004 20/023 TSТ 21 820 048 Гу­ли­стон 34 Той­о­та Лек­сус RX-350 2007 20/020 TST 169 456 295 Гу­ли­стон рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.30 дан 17.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за ва бо­шқа те­ги­шли ҳуж­жат­лар­ни қабул қи­лиш ким ош­ди сав­до­си ўт­ка­зи­ли­ши­га бир иш ку­ни қолган­да тўх­та­ти­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Бе­ру­ний кў­ча­си, 83-уй. Те­ле­фон­лар: Веб-сайт: ktias.uz. № Ав­то­мо­биль но­ми 249-5459. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.