“Тош­кент Опен”: мез­бон­лар­дан ҳеч ким йўқ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Ик­ки кун ав­вал пой­тах­ти­м­из­да аёл­лар ўр­та­си­да WTA Тур до­ира­си­да “Тош­кент Опен” тур­ни­ри старт олган­ди. Бел­ла­шувлар­нинг ик­кин­чи ку­ни­да­ёқ ўз­бе­ки­стон­лик спорт­чи­лар­нинг бар­ча­си му­со­бақа­дан чиқиб кет­ди.

Як­ка­лик баҳсла­ри­да уч на­фар тен­нис­чи­миз иш­ти­рок эт­ди. Ав­ва­ли­га мам­ла­ка­ти­миз­нинг би­рин­чи рақам­ли тен­нис­чи­си Са­би­на Ша­ри­по­ва швей­ца­ри­я­лик Сте­фа­ни Во­ежи­л­га ютқаз­ди. Сўнг Оқ­гул Омон­муро­до­ва укра­и­на­лик Ка­те­ри­на Коз­ло­ва­га им­ко­ни­ят­ни бой бер­ди. Ни­ги­на Аб­ду­ра­и­мо­ва эса “анъ­а­на”га со­диқ қолган ҳол­да илк дав­ра­да япо­ни­я­лик тен­нис­чи­дан мағлуб бўл­ди.

Қо­ла­вер­са, жуфт­лик баҳсла­ри­да иш­ти­рок эт­ган Аб­ду­ра­и­мо­ва/ Омон­муро­до­ва жуфт­ли­ги илк ўй­ин­да­ёқ ютқа­зиб қўй­ди. Яқин­да­ги­на кат­та тен­нис­га қайт­ган Иро­да Тўла­га­но­ва эса тур­нир­нинг би­рин­чи рақам­ли тен­нис­чи­си Кри­сти­на Плиш­ко­ва би­лан жуфт­лик ҳо­сил қи­л­ган ҳол­да тур­нир­да иш­ти­рок эт­ди ва у ҳам мағлу­би­ят­га учра­ди. Бе­ла­рус­лик Лид­зия Мо­ро­зо­ва би­лан жуфт­лик баҳ­си­да қат­на­ш­ган Таъ­сис­чи Са­би­на Ша­ри­по­ва ҳам мағлу­би­ят ала­ми­ни та­тиб кўр­ди. Шу та­риқа Тош­кент­да бў­либ ўта­ёт­ган ну­фуз­ли тен­нис тур­ни­ри­нинг ик­кин­чи ку­ни­да­ёқ ўз­бе­ки­стон­лик спорт­чи­лар­нинг бар­ча­си му­со­бақа­да­ги иш­ти­ро­ки­ни якун­ла­ди. Те­ле­фон­лар Бош муҳар­рир Қа­бул­хо­на Кат­та мух­бир­лар Ко­ти­би­ят Бух­гал­те­рия Рекла­ма ва эъ­лон­лар бў­ли­ми – – – – – – 259-21-85 259-21-96 259-21-92, 259-22-40 259-22-05, 239-83-79 259-22-67, 259-21-45 259-22-06, 259-20-71, 259-21-97 239-83-89 (факс) E-mail: info@biznes-daily.uz Га­зе­та 1994 йил 31 ав­гу­ст­дан чиқа бо­шла­ган. Со­тув­да ке­ли­ши­л­ган нар­х­да. © Biznes Daily “Бир­жа”дан кў­чи­риб бо­сиш фақат “Биз­нес-daily Ме­диа” НУ МЧЖ рух­са­ти би­лан амал­га оши­ри­ла­ди. Га­зе­та жа­ми­ят мат­баа бў­ли­ми­да те­рил­ди ва саҳи­фа­лан­ди. © Biznes Daily “Бир­жа” ори­ги­нал ма­ке­ти.

Ти­жо­рат ма­те­ри­а­ли.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.