“Ishonch mulk savdo” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ҚУТЛОВ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

1. “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ Бу­хо­ро ви­ло­ят фи­ли­а­ли­нинг 2017 йил 25 сен­тябр­да­ги 10-22/2631-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Бу­хо­ро шаҳри, Ғи­жду­вон кў­ча­си, 21-уй­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 1605.2 кв.метр, қу­ри­лиш май­до­ни 693.93 кв.метр ва фой­да­ли май­до­ни 905.35 кв.метр­дан би­но ва ин­шо­от­ла­ри сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 997 702 000 – (Тўққиз юз тўқ­сон ет­ти мил­ли­он ет­ти юз ик­ки минг) сўм.

2. “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ Бу­хо­ро ви­ло­я­ти Ро­ми­тан фи­ли­а­ли­нинг 2017 йил 25 сен­тябр­да­ги 828-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Ро­ми­тан ту­ма­ни, Бу­хо­ро кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 844.0 кв.метр, қу­ри­лиш май­до­ни 308.65 кв.метр ва фой­да­ли май­до­ни 554.9 кв.метр­дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат би­но­си 2-қисми сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 406 372 000 (Тўрт юз ол­ти мил­ли­он уч юз ет­миш ик­ки минг) сўм.

Уш­бу мулк­лар бўй­и­ча сав­до­лар 2017 йил 1 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Бу­хо­ро шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 10-уй, Бу­хо­ро ви­ло­я­ти Рақо­бат бо­шқар­ма­си аук­ци­он­лар за­ли­да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Маз­кур мулк­лар 2017 йил 1 но­ябрь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри орқа­ли со­тил­ма­ган тақ­дир­да, мулк­нинг та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­ла­ри 2017 йил­нинг 8 ҳам­да 15 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да Бу­хо­ро шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 10-уй, Бу­хо­ро ви­ло­я­ти Рақо­бат бо­шқар­ма­си аук­ци­он­лар за­ли­да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до­лар бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти сав­до ку­ни­дан бир кун ол­дин (шан­ба ва як­шан­ба­дан та­шқа­ри) тўх­та­ти­ла­ди.

Иш­ти­рок этиб мулк­дор бў­лиш ис­та­ги­да­ги ха­ри­дор­лар “Сав­до таш­ки­лот­чи­си” “Ishonch mulk savdo” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни так­дим эти­шла­ри шарт:

– аук­ци­он сав­до­си­га қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўла­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма (но­та­ри­ал та­с­диқлан­ган ишонч­но­ма жис­мо­ний шах­слар учун) тақ­дим эти­л­а­ди.

Мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пул­ла­ри Сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг “Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ Тўқи­ма­чи­лик фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00862. СТИР 303008888 ҳ/р: 20208000300373579001 ҳи­соб рақа­ми­га тўла­ни­ши шарт;

Ман­зил: Бу­хо­ро шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 10-уй. Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: (0-598) 774-19-18. Ли­цен­зия: RR-0198.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.