Кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар диққа­ти­га! Халқ бан­ки

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ҚУТЛОВ -

Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Жон­дор фи­ли­а­ли­га қа­рашли Ни­ва (Lada 21310-120-41СНГ) ру­сум­ли ав­то­ма­ши­на­ни ка­пи­тал таъ­мир­лаш бўй­и­ча тан­лов муд­да­ти узай­тир­ган­ли­ги­ни эъ­лон қи­ла­ди.

1. Тан­лов ко­мис­си­я­си иш­чи ор­га­ни ман­зи­ли ва те­ле­фо­ни: Ман­зил: 200100, Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Бу­хо­ро ш., Муҳам­мад Иқ­бол кў­ча­си, 8-уй.

2. Тан­лов ўт­ка­зиш тар­ти­би ва шар­тла­ри тўғри­си­да­ги ба­таф­сил маъ­лу­мот­лар­ни www. xb.uz сай­ти­дан ёки (0-365) 223-74-11 те­ле­фон орқа­ли ҳаф­та­нинг ду­шан­ба-жу­ма кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га қа­дар оли­шла­ри мум­кин.

3. Тан­ло­в­да иш­ти­рок эта­ди­ган таш­ки­лот­лар қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим этиш ло­зим: – Таш­ки­лот гу­воҳ­но­ма­си ва ли­цен­зи­я­си нус­ха­си; – Ти­жо­рат та­кли­фи, бун­да ав­то­мо­биль таъ­ми­ри нар­хи, ет­ка­зиб бе­риш муд­да­ти, тў­лов шак­ли, ка­фо­лат муд­да­ти ва сер­вис хиз­мат­ла­ри тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар бў­ли­ши ло­зим.

4. Ти­жо­рат та­кли­фла­ри (кон­верт­га жой­лан­ган ва кор­хо­на муҳри би­лан муҳр­лан­ган бў­ли­ши ло­зим) 2017 йил 9 ок­тябрь ку­ни со­ат 17.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.