Кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар диққа­ти­га! Халқ бан­ки

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ҚУТЛОВ -

Фарғо­на ви­ло­я­ти, Сўх фи­ли­а­ли (Сўх ту­ма­ни, Ра­вон қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган) би­но­си­ни ҚЁОС во­си­та­ла­ри би­лан жиҳоз­лаш, дасту­рий таъ­ми­н­от­га эга тур­ни­кет во­си­та­ла­ри ўр­на­тиш ҳам­да за­мо­на­вий IP ви­део­ку­за­тув мо­сла­ма­ла­ри ўр­на­тиш ишла­ри бўй­и­ча пудрат­чи таш­ки­лот­ни тан­лаш юза­си­дан тан­лов эъ­лон қи­ла­ди. 1. Бу­юрт­ма­чи­нинг бо­шланғич қий­ма­ти: Ққс­сиз – 139 800350 сўм. 2. Бу­юрт­ма­чи бел­ги­ла­ган ишлар­ни ту­га­тиш муд­да­ти: 30 кун. 3. Мо­ли­я­ла­ш­ти­риш бу­юрт­ма­чи­нинг ўз ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан амал­га оши­ри­ла­ди. 4. Тан­лов ко­мис­си­я­си иш­чи ор­га­ни­нинг ман­зи­ли ва те­ле­фо­ни: Фарғо­на шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 33-уй. Тел.: (998 73) 244-46-13, факс: 244-03-92. Е-mail: taxlil497@ xb.uz.

5. Тан­лов ўт­ка­зи­ли­ши шар­тла­ри бўй­и­ча қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни ду­шан­ба-жу­ма кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га қа­дар юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил ва те­ле­фон­лар орқа­ли олиш мум­кин.

6. Ти­жо­рат та­кли­фла­ри кор­хо­на муҳри би­лан муҳр­лан­ган бў­ли­ши ло­зим) эъ­лон мат­бу­от­да чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб 15 кун ичи­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.