“Ижти­мо­ят сав­до файз” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Очик ким ош­ди сав­до­си­га Ан­ди­жон ви­ло­ят хў­жа­лик су­ди­нинг 2016 йил 19 май кун­ги 171711/5331ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан “Пах­та­кор аг­ро-тех” МЧМ МТП банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган. “Пах­та­кор аг­ро-тех” МЧМ МТП кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2017 йил 28 сен­тябрь кун­ги 4-йиғи­лиш қа­ро­ри ҳам­да 2017 йил 28 сен­тябрь кун­ги 033-5331-ха­ти­га асо­сан “Пах­та­кор аг­ро-тех” МЧМ МТП эга­ли­ги­да­ги 1984 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган ЗИЛ-130 ру­сум­ли д/р 60 683 МАА ав­то­ма­ши­на­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 10.277.777 (ўн мил­ли­он ик­ки юз ет­миш ет­ти минг ет­ти юз ет­миш ет­ти) сўм, 1987 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган МТЗ-80 ру­сум­ли давлат рақа­ми 13-10 АЖ бўл­ган Трак­тор­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 5.082.761 (беш мил­ли­он сак­сон ик­ки минг ет­ти юз ол­т­миш бир) сўм, 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган МТЗ-80 ру­сум­ли давлат рақа­ми 33-03 ЕУ бўл­ган трак­тор­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 4.032.509 (тўрт мил­ли­он ўт­тиз ик­ки минг беш юз тўққиз) сўм, 1973 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган МТЗ80 ру­сум­ли давлат рақа­ми 60 439 ВА бўл­ган Трак­тор­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 3.285.737 (уч мил­ли­он ик­ки юз сак­сон беш минг ет­ти юз ўт­тиз ет­ти) сўм, 1988 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган Т28х4 ру­сум­ли давлат рақа­ми 13-11 АЖ бўл­ган трак­тор­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 3.963.007 (уч мил­ли­он тўққиз юз ол­т­миш уч минг ет­ти) сўм, 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган давлат рақа­ми 54-38 АЖ бўл­ган 2 ПТС ру­сум­ли Тир­ка­ма (При­цеп)ни бо­шланғич қий­ма­ти 1.230.000 (бир мил­ли­он ик­ки юз ўт­тиз минг) сўм, 1991 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган давлат рақа­ми 1415 АЖ бўл­ган 2 ПТС ру­сум­ли Тир­ка­ма (При­цеп) ни бо­шланғич қий­ма­ти – 1.230.000 (бир мил­ли­он ик­ки юз ўт­тиз минг) сўм, 1990 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган давлат рақа­ми 14-10 АЖ бўл­ган 2 ПТС ру­сум­ли Тир­ка­ма (При­цеп)ни бо­шланғич қий­ма­ти – 492.000 (тўрт юз тўқ­сон ик­ки минг) сўм,, 6 до­на Плён­ка се­ял­ка­нинг ҳар бир до­на­си­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 1.020.000 (бир мил­ли­он йи­гир­ма минг) сўм, КРХ-4 ру­сум­ли 5 до­на Куль­ти­ва­тор­лар­нинг ҳар бир до­на­си­ни бо­шланғич қий­ма­ти – 1.050.000 (бир мил­ли­он эл­лик минг) сўм, Окуш­ник­ни бо­шланғич қий­ма­ти 800.000 (сак­киз юз минг) сўм, Вер­с­таг­ни бо­шланғич қий­ма­ти 125.000 (бир юз йи­гир­ма беш минг) сўм, Вен­ти­ля­тор куз­неч­ний­ни бо­шланғич қий­ма­ти 60.000 (ол­т­миш минг) сўм, Тиск­ни бо­шланғич қий­ма­ти 40.000 (қи­рқ минг) сўм, Мо­лот­ни бо­шланғич қий­ма­ти 969.298 (тўққиз юз ол­т­миш тўққиз минг ик­ки юз тўқ­сон сак­киз) сўм, Чарх ста­но­ги­ни бо­шланғич қий­ма­ти 190.000 (бир юз тўқ­сон минг) сўм, омоч­ни бо­шланғич қий­ма­ти 630.000 (ол­ти юз ўт­тиз минг) сўм, Пла­ни­ров­шик (дли­но­ба­за)ни бо­шланғич қий­ма­ти 3 197 016 (уч мил­ли­он бир юз тўқ­сон ет­ти минг ўн ол­ти) сўм, Ка­на­ва­ка­па­тель­ни бо­шланғич қий­ма­ти 850.000 (сак­киз юз эл­лик минг) сўм, свер­ло­вий ста­но­к­ни бо­шланғич қий­ма­ти 232.388 (ик­ки юз ўт­тиз ик­ки минг уч юз сак­сон сак­киз) сўм, пўлат сан­диқ­ни бо­шланғич қий­ма­ти 245.000 (ик­ки юз қи­рқ беш минг) сўм, ҳар бир мулк­ни алоҳи­да-алоҳи­да лот­лар­да очиқ ким ош­ди сав­до­си­га қўй­ил­моқ­да.

Сав­до­лар 2017 йил 2 но­ябрь ку­ни со­ат 11. 00 да, уш­бу кун­да сав­до бў­либ ўт­ма­ди деб эъ­ти­роф эти­л­ган так­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2017 йил 4 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Ижти­мо­ят сав­до файз” Мчж­нинг “Аса­ка­банк” Ан­ди­жон ви­ло­ят бў­ли­ми­да­ги МФО 00069, СТИР 301819591, ҳ/р: 20208000904887871001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) ва сав­до ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин со­ат 10.00 га қа­дар Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди. Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Ижти­мо­ят сав­до файз” МЧЖ Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си 35-уй. Тел.: (+998 91) 496-04-60, (+998 90) 548-39-75. Гу­воҳ­но­ма: 2989. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.