“Ижти­мо­ят сав­до файз” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Очиқ ким ош­ди сав­до­си­га Ан­ди­жон ви­ло­ят хў­жа­лик су­ди­нинг 2016 йил 19 май кун­ги 17-1711/5332-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан “Ёрқи­ш­лоқ ма­дад­ко­ри” МЧМ МТП банк­рот деб эти­роф эти­л­ган. “Ёрқи­ш­лоқ ма­дад­ко­ри” МЧМ МТП кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2017 йил 28 сен­тябрь кун­ги 4-йиғи­лиш қа­ро­ри ҳам­да 2017йил 28 сен­тябрь кун­ги 033-5332-ха­ти­га асо­сан “Ёрқи­ш­лоқ ма­дад­ко­ри” МЧМ МТП эга­ли­ги­да­ги 1988 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган Т-40 ру­сум­ли д/р 12 17 АЖ Трак­то­ри бо­шланғич қий­ма­ти­ни 1.562.785 (бир мил­ли­он беш юз ол­т­миш ик­ки минг ет­ти юз сак­сон беш) сўм, 2001 йил­да ТТЗ-80 ру­сум­ли д/р 48 23 АЖ трак­тор­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 5.050.447 (беш мил­ли­он эл­лик минг тўрт юз қи­рқ ет­ти) сўм, 1981 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган 2 ПТС ру­сум­ли давлат рақа­ми 27-40 ЕУ бўл­ган тир­ка­ма (При­цеп)ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 1.230.000 (бир мил­ли­он ик­ки юз ўт­тиз минг) сўм, 1984 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган 2 ПТС ру­сум­ли давлат рақа­ми 30-13 ЕУ бўл­ган тир­ка­ма (При­цеп)ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 1.230.000 (бир мил­ли­он ик­ки юз ўт­тиз минг) сўм қий­мат­да, тир­ка­ма-ри­х­ли­тель­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 550.000 (беш юз эл­лик минг) сўм, 4 до­на Плён­ка се­ял­ка­нинг ҳар бир до­на­си­ни бо­шланғич қий­ма­ти 1.020.000 (бир мил­ли­он йи­гир­ма минг) сўм, жа­ми 10 до­на Зиг­заг бо­ро­на­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 270.000 (ик­ки юз ет­миш минг) сўм қий­мат­да, 4 до­на Куль­ти­ва­тор­нинг ҳар бир до­на­си­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 1.050.000 (бир мил­ли­он эл­лик минг) сўм, Штан­гел­ли пур­ка­гич­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 1.100.000 (бир мил­ли­он бир юз минг) сўм, 2 до­на Ра­ис мо­ла­нинг ҳар бир до­на­си­ни бо­шланғич қий­ма­ти­ни 320.000 (уч юз йи­гир­ма минг) сўм, Кран бал­ка бо­шланғич қий­ма­ти 518.146 (беш юз ўн сак­киз минг бир юз қи­рқ ол­ти) сўм­да ҳар бир мулк алоҳи­да-алоҳи­да лот­лар­да очиқ ким ош­ди сав­до­си­га қўй­ил­мок­да.

Сав­до­лар 2017 йил 1 но­ябрь ку­ни со­ат 11. 00 да, уш­бу кун­да сав­до бў­либ ўт­ма­ди деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2017 йил 3 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Ижти­мо­ят сав­до файз” Мчж­нинг “Аса­ка­банк” Ан­ди­жон ви­ло­ят бў­ли­ми­да­ги МФО 00069, СТИР 301819591, ҳ/р: 20208000904887871001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қа­бул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) ва сав­до ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин со­ат 10.00 га қа­дар Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Ижти­мо­ят сав­до файз” МЧЖ Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+998 91) 496-04-60, (+998 90) 548-39-75. Гу­воҳ­но­ма: 2989.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.