“Jizzax mulk markazi” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га 2) “Жиз­зах санг­зо­ро­бод” МЧЖ ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си то­мо­ни­дан, Жиз­зах ви­ло­я­ти хў­жа­лик су­ди­нинг 2017 йил 5 май­да­ги 13-1702/3616-ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган ва “Жиз­зах санг­зо­ро­бод” МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2017 йил 27 сен­тябрь ку­ни бў­либ ўт­ган 3-йиғи­лиш ба­ё­ни­га асо­сан, ту­га­тиш (суд) бо­шқа­рув­чи­си­нинг 27.09.2107 йил­да­ги 45-ха­ти­га асо­сан, Жиз­зах шаҳри, Сай­и­л­жойи маҳал­ла­си, Ш.э.ори­пов хо­на­до­ни­да сақла­на­ёт­ган, 2013 йил и/ч, давлат бел­ги­си 25/504 ЕАА бўл­ган но­соз ҳол­да­ги ГБА “Нек­сия” СПГ ру­сум­ли ав­то­транс­порт во­си­та­си­нинг ку­зов қисми бо­шланғич баҳо­си – 054 678 сўм­га қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб сав­до таш­ки­лот­чи­си “JMM” МЧЖ сав­до­лар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш сав­до ку­ни­га бир кун қолган­да тўх­та­ти­ла­ди.

Ари­за (та­лаб­но­ма)лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Сав­до ғо­ли­би со­тув­чи би­лан аук­ци­он ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ло­зим. Со­тув­чи то­мо­ни­дан мулк­лар учун тў­ло­влар амал­га оши­риш муд­да­ти ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­л­ган­да бел­ги­ла­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­кабанк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­ят фи­ли­а­ли­да­ги 22626000304946058001, МФО 00122, СТИР 302149531: ҳ/рга тўлашла­ри шарт.

Уш­бу тех­ни­ка­лар­га қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар мулк ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар би­лан Жиз­зах шаҳри, Ш.ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй ман­зил­да та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ш. Ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй. Тел.: (0-372) 222-35-77.

(Суд) бо­шқа­рув­чи­си тел.: (+998 93) 304-77-44.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.