“Кварц” АЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 23 ав­густ кун­ги “То­вар­лар (ишлар, хиз­мат­лар)нинг давлат ва кор­по­ра­тив ха­рид­ла­ри­ни амал­га оши­риш­нинг за­мо­на­вий ша­кл ва услуб­ла­ри­ни яна­да жо­рий этиш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги Пқ-3237-қа­ро­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб-та­о­мил­лар асо­си­да то­вар­лар (ишлар, хиз­мат­лар)нинг кор­по­ра­тив ха­рид­ла­ри бўй­и­ча маҳ­су­лот ишлаб чиқа­рув­чи ва ет­ка­зиб бе­рув­чи таш­ки­лот­лар ўр­та­си­да тан­лов сав­до­ла­ри­ни эъ­лон қи­ла­ди

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.