“Tashkent realtor service” МЧЖ

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши ша­кли­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИЖАРА -

Ту­ман за­хи­ра ер­ла­ри ҳи­со­би­га олин­ган қуй­и­да­ги “Боғзор”лар ян­ги­дан фер­мер хў­жа­ли­кла­ри­ни таш­кил этиш мақ­са­ди­да очиқ аук­ци­он сав­до­си­га қўй­ил­моқ­да:

1. Бў­стон­лиқ ту­ма­ни, Пар­гос мас­си­ви ҳу­д­у­ди­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган “Saida aziz azamat” фер­мер хў­жа­ли­ги­дан ту­ман за­хи­ра ер­ла­ри ҳи­со­би­га олин­ган хў­жа­лик ха­ри­та­си­нинг 23к-кон­ту­ри­да жой­ла­ш­ган жа­ми 5,1 га., шун­дан 5,0 га. ер май­до­ни­да­ги “Боғзор”, бо­шланғич баҳо­си 34 353 000 сўм.

2. Бў­стон­лиқ ту­ма­ни, Пар­гос мас­си­ви ҳу­д­у­ди­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган “Jo’ra Obid Nasiba” фер­мер хў­жа­ли­ги­дан ту­ман за­хи­ра ер­ла­ри ҳи­со­би­га олин­ган хў­жа­лик ха­ри­та­си­нинг 23к-кон­ту­ри­да жой­ла­ш­ган жа­ми 5,2 га, шун­дан 5,0 га ер май­до­ни­да­ги “Боғзор”, бо­шланғич баҳо­си 37 654 000 сўм.

3. Бў­стон­лиқ ту­ма­ни, Пар­гос мас­си­ви ҳу­д­у­ди­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган “Juman Karamat Akmal” фер­мер хў­жа­ли­ги­дан ту­ман за­хи­ра ер­ла­ри ҳи­со­би­га олин­ган хў­жа­лик ха­ри­та­си­нинг 23к-кон­ту­ри­да жой­ла­ш­ган жа­ми 5,1 га, “Боғзор”, бо­шланғич баҳо­си 32 085 000 сўм.

Очиқ аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Бў­стон­лиқ ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти би­но­си­да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­си шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до 2017 йил­нинг 15 но­ябрь, 4, 11, 18, 25 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган шах­слар “За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув”ни им­зо­ла­ган­дан сўнг, объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Tashkent realtor service” Мчж­нинг “Ипак йў­ли” АИТБ Тош­кент шаҳар Ми­ро­бод фи­ли­а­ли­да­ги 2020 8000 8048 7649 6001 ҳи­соб рақа­ми­га, МФО: 01101, СТИР: 301 743 808 тўлашла­ри ло­зим.

Очиқ аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар қуй­и­да­ги хуж­жат­лар­ни топ­ши­ри­ши ке­рак:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да ишонч­но­ма.

Маз­кур ҳуж­жат­лар 2017 й 30 сен­тябр­дан бо­шлаб, жа­ми­ят­нинг рас­мий иш кун­ла­ри­да со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Бу­хо­ро кў­ча­си, 10-уй, 1-қа­ват, 16-хо­на­да қа­бул қи­ли­на­ди ва сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни www.realtorg.uz ёки 147-40-00 те­ле­фон рақа­ми орқа­ли оли­шин­гиз мум­кин. Ли­цен­зия: RR-0008. ]Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Уте­рян­ные до­ку­мен­ты куп­ли-про­да­жи на дом, рас­по­ло­жен­ный по ад­ре­су: г. Таш­кент, Ал­ма­зар­ский рай­он, мас­сив Себ­зор, дом 21, кв. 5, вы­дан­ные в ок­тяб­ре 2006 го­да Як­ка­са­рай­ской но­та­ри­аль­ной кон­то­рой г. Таш­кен­та на имя Ах­ме­до­ва Оди­л­жо­на Ава­зо­ви­ча, счи­тать недей­стви­тель­ны­ми.

Уте­рян­ный план БТИ на дом, рас­по­ло­жен­ный по ад­ре­су: г. Таш­кент, Ал­ма­зар­ский рай­он, ул. Бу­стон, №8, вы­дан­ный БТИ Ал­ма­зар­ско­го рай­о­на г. Таш­кен­та на имя Ба­ба­жа­но­ва Ди­л­шо­да Рах­ма­тул­ла­е­ви­ча, счи­тать недей­стви­тель­ным.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.