“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очик аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИЖАРА -

I. Аук­ци­он сав­до­си­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си­нинг Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 28.09.2017 йил­да­ги 69-Он-сон­ли буй­руғи ҳам­да Хо­вос ту­ман ҳо­ки­ми­нинг 25.06.2016 йил­да­ги 1408-сон­ли қа­ро­ри­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1. Хо­вос ту­ма­ни, Пах­та­кор ҚФЙ, Оқ­чан­гал маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-сон­ли) сатҳи 400 кв.м.дан ибо­рат бўл­ган жа­ми 48 (қи­рқ сак­киз) та ер участ­ка­ла­ри. Ҳар бир ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 332 280 сўм.

Сав­до 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли жой­ла­ш­ган би­но­да­ги маж­лислар за­ли­да со­ат 10.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00.

Ер участ­ка­ла­ри 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий сав­до­ла­ри 2017 йил 5 де­кабрь ва 2018 йил 9 ян­варь, 13 фев­раль кун­ла­ри “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли жой­ла­ш­ган би­но­да­ги маж­лислар за­ли­да со­ат 10.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до­лар учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 4 де­кабрь ҳам­да 2018 йил 8 ян­варь ва 12 фев­раль кун­ла­ри со­ат 18.00. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқлар бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, “Аса­ка” бан­ки АТ Сир­да­рё ви­ло­ят фи­ли­а­ли­да­ги ҳ/р: 20208000904920609006, МФО: 00373, СТИР: 207122519 га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 100 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар:

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­пор­ти нус­ха­си;

– хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­порт;

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар –яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Гу­ли­стон шаҳри, Ўзбекистон шоҳкў­ча­си, 3-уй, “Биз­нес мар­ка­зи” би­но­си, 3-қа­ват, 58-хо­на. Тел.: (0-367) 226-38-91. www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.