“Tashkent realtor service” МЧЖ

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши ша­кли­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги “Ба­за­вий тар­моқлар кор­хо­на­ла­ри ак­тивла­ри­дан са­ма­ра­ли фой­да­ла­ни­ш­га до­ир қў­шимча чо­ра-тад­бир­лар тўғри­си­да”ги 443-сон­ли қа­ро­ри ҳам­да “Ўзтранс­газ” Ак­нинг 2017 йил 4 июл­да­ги 385-сон­ли буй­руғи ва “Janubgazta’minot” Ук­нинг 06.07.2017 йил­да­ги 335-и/ч буй­руғи­га асо­сан “Janubgazta’minot” УК ба­лан­си­да­ги Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Як­ка­боғ ту­ма­ни, “Қо­зоқ” МФЙ ҳу­д­у­ди­да 10,0 гек­тар ер май­до­ни­да жой­ла­ш­ган 2940-туп ол­ма, 162-туп нок ва 252-туп ол­хўри да­рахт­ла­ри­дан ибо­рат “Боғзор” очиқ аук­ци­он сав­до­си­га қўй­ил­моқ­да, бо­шланғич баҳо­си 218 267 000 сўм.

Очиқ аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Қар­ши шаҳри, Хо­но­бод кў­ча­си, 11-уй “Janubgazta’minot” УК би­но­си­да бў­либ ўта­ди. Маз­кур объ­ект со­тил­май қолган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­ла­ри 2017 йил­нинг 16 но­ябрь ва 4, 11, 18, 25 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган шах­слар “За­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шу­ви”ни им­зо­ла­ган­дан сўнг объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 % дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Tashkent realtor service” Мчж­нинг “Ипак йў­ли” АИТБ Тош­кент шаҳар Ми­ро­бод фи­ли­а­ли­да­ги 20208000804876496001 ҳи­соб рақа­ми­га, МФО: 01101, СТИР: 301 743 808 тўлашла­ри ло­зим.

Аук­ци­он сав­до­си ғо­ли­би­га 10 кун­лик муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­ло­влар­ни тўлаш тар­ти­би ва муд­да­ти ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­да бел­ги­ла­на­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар қуй­и­да­ги хуж­жат­лар­ни топ­ши­ри­ши ке­рак: – юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да ишонч­но­ма. – жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си, ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­га­ни­да ишонч­но­ма. Маз­кур ҳуж­жат­лар 30.09.2017 йил­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Бу­хо­ро кў­ча­си, 10-уй, Бир­жа Мар­ка­зи би­но­си 1-қа­ват, 16-хо­на­да қа­бул қи­ли­на­ди ва сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни realtorservice@mail.ru, 147-40-00, (90) 96886-74 те­ле­фон рақа­ми орқа­ли оли­шин­гиз мум­кин. Ли­цен­зия: RR-0008.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.