“Elit ko’chmas mulk savdo” МЧЖ

Баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф қи­ла­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 29.06.2017 йил­да­ги 443-қа­ро­ри­га ва “Ур­ган­чтранс­газ” шўъ­ба кор­хо­на­си­нинг 19.09.2017 йил­да­ги 06-18/1398-алоқа ха­ти­га асо­сан “Ур­ган­чтранс­газ” шўъ­ба кор­хо­на­си­га қа­рашли бўл­ган қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри сав­до­га қўй­ил­моқ­да:

– Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч ту­ма­ни, Ғой­бу қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 61,62 қу­ри­лиш ости май­до­ни 61,62 бўл­ган “Назо­ратхо­на ва дис­пет­чер­лик” би­но­си ва ун­га те­ги­шли ер участ­ка­си­га бўл­ган мул­кий ҳуқуқи. Бо­шланғич баҳо­си – 40 097 000 сўм.

– Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч ту­ма­ни, Ғой­бу қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, уму­мий ер май­до­ни 300,13 қу­ри­лиш ости май­до­ни 300,13 бўл­ган “Ишлаб чиқа­риш” би­но­си ва ун­га те­ги­шли ер участ­ка­си­га бўл­ган мул­кий ҳуқуқи. Бо­шланғич баҳо­си – 184 760 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ур­ганч шаҳри, К.ота­ни­ё­зов кў­ча­си, 61-уй, 98- хо­на­да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до­си бў­либ ўти­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Агар аук­ци­он сав­до­си шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­ла­ри 14 ва 28 но­ябрь кун­ла­ри бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Та­ла­б­гор­лар диққа­ти­га! Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за, таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да ол­дин­дан “Elit ko’chmas mulk savdo” Мчж­нинг Сав­до­гар­банк АТ Хо­разм фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги тўғри­си­да тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг асл нус­ха­си тақ­дим қи­ли­ни­ши ло­зим. ҳ/р: 2020 8000 3004 5375 9001, МФО 00552, СТИР 303285459.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри ўт­ка­зи­ли­ши ва аук­ци­он ҳуж­жат­ла­ри­ни тўл­ди­риш би­лан боғ­лиқ бўл­ган бар­ча ма­са­ла­лар бўй­и­ча қуй­и­да­ги ман­зи­л­га му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз­ни сўрай­миз: Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч шаҳри, К.ота­ни­ё­зов кў­ча­си, 61-уй, 98-хо­на­дон.

Тел./факс: (0-362) 227-27-37, (+998 91) 997-8600. Web: www.еkms.uz. Ли­цен­зия: RR-0226.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.