МЕҲР-ОҚИБАТ РАМЗИ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Аб­ду­ра­сул САТТОРОВ.

Юр­ти­м­из­да ҳеч ким меҳр ва эъ­ти­бор­дан чет­да қол­май­ди, ҳеч ким ёлғиз­ла­тиб қўй­ил­май­ди. Бу халқи­миз­нинг юк­сак ин­сон­пар­вар­лик ғо­я­ла­ри би­лан қо­ри­шиб кет­ган аза­лий ва до­и­мий анъ­а­на­ла­ри­дан би­ри ҳи­собла­на­ди.

Яқин­да Ур­гут шаҳри­нинг Қуйи Ал­гар маҳал­ла­си­да­ги ма­да­ни­ят ва дам олиш мас­ка­ни­да ту­ман ҳо­ким­ли­ги та­шаб­бу­си би­лан кам таъ­мин­лан­ган ои­ла­лар­да яшов­чи 50 на­фар кич­кин­той­нинг сун­нат тўйи ўт­ка­зил­ди. Ун­да бо­ла­кай­лар­нинг ота-она­ла­ри, қа­рин­дош-уруғла­ри, та­бар­рук ёшли ота­хо­ну она­хон­лар ва ҳо­мий­лар қат­на­ш­ди­лар. Сўз­га чиққан­лар кўп­чи­лик ҳам­жиҳат­ли­ги­да ўт­ка­зи­ла­ёт­ган тан­та­на­ли тад­бир ҳа­мюрт­ла­ри­миз­нинг аҳил-иноқ­ли­ги, меҳр-оқи­бат­ли­ли­ги рамзи, халқи­миз тинч-осой­ишта яшаб, фа­ро­вон тур­муш ке­чи­ра­ёт­га­ни­нинг ифо­да­си эка­ни­ни алоҳи­да таъ­кид­ла­ш­ди. Сўн­гра тўй­бо­ла­лар­га эсда­лик со­вға­лар ула­шил­ди.

Ўша ку­ни ту­ман­да­ги ўзи му­стақил ҳа­ра­кат­ла­на ол­май­ди­ган ўн на­фар­дан ор­тиқ ки­ши­га но­ги­рон­лик ара­ва­ча­ла­ри ҳам тақ­дим этил­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.