Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг ф а р м о н и

МАХСУС ТУРДАГИ ТОВАРЛАР ЭКСПОРТИ ВА ИМПОРТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ, ШУНИНГДЕК, ЭКС­ПОРТ КОНТРАКТЛАРИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ВА ИМ­ПОРТ КОНТРАКТЛАРИНИ ЭКСПЕРТИЗАДАН ЎТКАЗИШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 13 ап­рел­да­ги “Та­шқи сав­до соҳа­си­да бо­шқа­рув ти­зи­ми­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Пф-5012-сон ва 2017 йил 31 март­да­ги “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си­ни таш­кил этиш тўғрисида”ги Пф-4996-сон фар­мон­ла­ри­га, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 13 ап­рел­да­ги “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Та­шқи сав­до ва­зир­ли­ги фа­о­ли­я­ти­ни таш­кил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Пқ-2887-сон қа­ро­ри­га му­во­фиқ, шунингдек, экс­порт-им­порт опе­ра­ци­я­ла­ри­ни бо­шқа­риш ме­ха­низмла­ри­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­риш мақ­са­ди­да:

1. Бел­ги­лаб қўй­ил­син­ки, 2017 йил 10 но­ябр­дан бо­шлаб:

уш­бу Фар­мон­га 1-ило­ва­га ки­ри­ти­л­ган махсус турдаги товарлар экспорти ва импортини лицензиялаш Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти ёки Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг қа­рор­ла­ри асо­си­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг Та­шқи сав­до фа­о­ли­я­ти, иқти­со­ди­ёт тар­моқла­ри ва рес­пуб­ли­ка ҳу­д­уд­ла­ри­нинг экс­порт са­лоҳи­я­ти­ни ри­вож­лан­ти­риш ма­са­ла­ла­ри ах­бо­рот-таҳ­лил де­пар­та­мен­ти то­мо­ни­дан амал­га оши­ри­ла­ди;

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат бюд­же­ти ёки Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ти­кла­ниш ва та­раққи­ёт жа­мғар­ма­си ма­б­лағла­ри ёхуд Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си (Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ҳу­ку­ма­ти) то­мо­ни­дан ёки унинг ка­фо­ла­ти ости­да жалб эти­л­ган кре­дит­лар (қарз­лар) (ти­жо­рат бан­кла­ри то­мо­ни­дан қай­та мо­ли­я­ла­ш­ти­ри­ла­ди­га­ни бун­дан му­с­тас­но), шунингдек, устав ка­пи­та­ли­да давлат улу­ши 50 фо­из­дан ор­тиқ­ни таш­кил қи­ла­ди­ган хў­жа­лик субъ­ект­ла­ри ва устав ка­пи­та­ли­да­ги улуш­нинг 50 фо­изи­дан ор­тиғи устав ка­пи­та­ли­да давлат улу­ши 50 фо­из­дан ор­тиқ­ни таш­кил эта­ди­ган хў­жа­лик субъ­ект­ла­ри­га те­ги­шли бўл­ган юри­дик шах­слар ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­га мо­ли­я­ла­ш­ти­ри­ла­ди­ган ҳам­да тўғри­дан-тўғри му­зо­ка­ра­лар якун­ла­ри бўй­и­ча ту­зи­л­ган ва бит­та шар­тно­ма бўй­и­ча сум­ма­си 100 минг АҚШ дол­ла­ри­га тенг миқ­дор­дан ор­тиқ­ни таш­кил эта­ди­ган им­порт шар­тно­ма­ла­ри Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си то­мо­ни­дан экспертизадан ўт­ка­зи­ла­ди;

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат бюд­же­ти ёки Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ти­кла­ниш ва та­раққи­ёт жа­мғар­ма­си ма­б­лағла­ри ёки Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си (Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ҳу­ку­ма­ти) то­мо­ни­дан ёхуд унинг ка­фо­ла­ти ости­да жалб эти­л­ган кре­дит­лар (қарз­лар), шунингдек, устав ка­пи­та­ли­да давлат улу­ши 50 фо­из­дан ор­тиқ­ни таш­кил эта­ди­ган хў­жа­лик субъ­ект­ла­ри ва устав ка­пи­та­ли­да­ги улуш­нинг 50 фо­из­дан кў­проғи устав ка­пи­та­ли­да давлат улу­ши 50 фо­из­дан ор­тиқ­ни таш­кил эта­ди­ган хў­жа­лик субъ­ект­ла­ри­га те­ги­шли бўл­ган юри­дик шах­слар ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­га мо­ли­я­ла­ш­ти­ри­ла­ди­ган, бит­та тен­дер (тан­лов) бўй­и­ча сум­ма­си 100 минг АҚШ дол­ла­ри­га тенг миқ­дор­дан ор­тиқ­ни таш­кил эта­ди­ган тен­дер (тан­лов) сав­до­ла­ри до­ира­си­да тен­дер (тан­лов) ҳуж­жат­ла­ри экс­пер­ти­за­си ёки тен­дер (тан­лов) та­кли­фла­ри­ни баҳо­лаш Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си то­мо­ни­дан амал­га оши­ри­ла­ди. Бун­да тен­дер (тан­лов) сав­до­ла­ри на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ту­зи­л­ган им­порт кон­тракт­ла­ри қў­шимча экспертизадан ўт­ка­зил­ма­сдан ҳи­соб­га қўй­и­ла­ди.

2. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Та­шқи сав­до ва­зир­ли­ги­га:

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ҳу­ку­ма­ти­нинг қа­рор­ла­ри ва ҳу­ку­мат­ла­ра­ро би­тим­лар асо­си­да ту­зи­л­ган;

уш­бу Фар­мон­га 2-ило­ва­га ки­ри­ти­л­ган то­вар­лар­ни (ишлар, хиз­мат­лар­ни) экс­порт қи­ли­ш­га кон­тракт­лар­ни (шар­тно­ма­лар­ни) рўй­хат­дан ўт­ка­зиш юклан­син, бир­жа­да ту­зи­л­ган кон­тракт­лар (шар­тно­ма­лар) бун­дан му­с­тас­но.

3. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си Махсус турдаги то­вар­лар­ни экс­порт ва им­порт қи­ли­ш­га ли­цен­зи­я­лар бе­риш тар­ти­би тўғри­си­да­ги низо­мни бир ой муд­дат­да ишлаб чиқ­син ва та­с­диқла­син.

4. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си Мо­лия ва­зир­ли­ги, Иқти­со­ди­ёт ва­зир­ли­ги ва Давлат бо­ж­хо­на қў­ми­та­си би­лан бир­га­лик­да Им­порт контрактларини ва тен­дер (тан­лов) ҳуж­жат­ла­ри­ни экспертизадан ўт­ка­зиш, шунингдек, тен­дер (тан­лов) та­кли­фла­ри­ни баҳо­лаш тар­ти­би тўғри­си­да­ги ни­зом лой­иҳа­си­ни бир ой муд­дат­да ишлаб чиқ­син ва та­с­диқлаш учун Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­га бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ки­рит­син.

5. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Та­шқи сав­до ва­зир­ли­ги ман­фа­ат­дор ва­зир­ли­клар ва идо­ра­лар би­лан бир­га­лик­да бир ой муд­дат­да Экс­порт контрактларини рўй­хат­дан ўт­ка­зиш тар­ти­би тўғри­си­да­ги ни­зом лой­иҳа­си­ни ишлаб чиқ­син ва та­с­диқлаш учун Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­га бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ки­рит­син.

6. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг ай­рим ҳуж­жат­ла­ри­га ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг қа­рор­ла­ри­га 3-ило­ва­га му­во­фиқ ўз­гар­ти­ри­шлар ки­ри­тил­син.

7. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Та­шқи сав­до ва­зир­ли­ги, Ад­лия ва­зир­ли­ги ҳам­да бо­шқа ман­фа­ат­дор ва­зир­ли­клар ва идо­ра­лар би­лан бир­га­лик­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­га уш­бу Фар­мон­дан ке­либ чиқа­ди­ган ўз­гар­ти­ри­шлар ва қў­шимча­лар тўғрисида бир ой муд­дат­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­га та­кли­флар ки­рит­син.

8. Маз­кур Фар­мон­нинг ба­жа­ри­ли­ши­ни на­зо­рат қи­лиш Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Бош ва­зи­ри­нинг ўрин­боса­ри – “Ўза­гро­тех­са­но­атхол­динг” АЖ бо­шқа­ру­ви ра­и­си Н.с.ота­жо­нов, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си та­шқи сав­до ва­зи­ри Э.м.ға­ни­ев, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ин­ве­сти­ци­я­лар бўй­и­ча давлат қў­ми­та­си ра­и­си А.и.ах­мед­ход­жа­ев зим­ма­си­га юклан­син. Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти Ш.МИРЗИЁЕВ Тош­кент шаҳри, 2017 йил 3 но­ябрь.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.