“Farg’ona mulk servis” МЧЖ бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди! Аук­ци­он сав­до­ла­ри­га “Фарғо­на нефт­ни қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг 16.10.2017 йил кун­ги 04/02-118-сон­ли ха­ти­га асо­сан қуй­ид

Ту­за­тиш!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ОБЩЕСТВО -

Бо­шланғич баҳо­си (сўм) Ав­то­не­фт­транс 13 335 000 Ав­то­не­фт­транс 34 800 000 шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Farg’ona mulk servis” Мчж­нинг “Траст­банк” Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим: ҳ/р: 2260 4000 6003 9634 2001. МФО 01123. СТИР 303 054 753.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Фарғо­на шаҳри, С.те­мур кў­ча­си, 45-уй. Тел.: (+998 95) 402-5475. Гу­воҳ­но­ма: 1894. Ишлаб чиқа­ри­л­ган йи­ли Истам­бул - Фрей­ха­уф ав­то­ци­стер­на 402715 АА 2001 М620.61 Ярим тир­ка­ма-кон­тей­не­ра­воз 403525 АА 2012 Аук­ци­он сав­до­ла­ри 2017 йил­нинг 7 де­кабрь 2017 йил­нинг 12 ва 22 де­кабрь кун­ла­рии со­ат ку­ни со­ат 10.00 да бў­либ ўта­ди. 10.00 да бў­либ ўти­ши­ни маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий Аук­ци­он сав­до­си­га та­ла­б­гор­лар­дан та­лаб­но­ма­лар сав­до­лар­га ари­за­лар қа­бул қи­лиш аук­ци­он ха­бар­но­ма чиққан кун­дан бо­шлаб, иш са­до­си­дан бир кун ол­дин тўх­та­ти­ла­ди. кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­си­га қўй­и­л­ган тех­ни­ка­лар­га Та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар “Фарғо­на нефт­ни муд­да­ти: 2017 йил 5 де­кабрь со­ат 17.00. қай­та ишлаш за­во­ди” Мчж­нинг транс­порт Та­ла­б­гор­лар диққа­ти­га! бў­ли­ми ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га Юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган тех­ни­ка во­си­та­ла­ри чиқиб яқин­дан та­ни­ши­шла­ри мум­кин. 2017 йил­нинг 7 де­кабрь кун­ги аук­ци­он сав­до­да Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 (ўн) со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­ла­ри иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди № Ру­су­ми Т/В ту­ри Давлат рақа­ми Жой­ла­ш­ган ман­зи­ли

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.