Ав­вал ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­да ян­ги лой­иҳа

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ан­ди­жон ви­ло­я­ти­да ўт­ка­зи­л­ган хат­лов на­ти­жа­си­да ав­вал ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган ва бу­гун­ги кун­да бўш тур­ган 297 та объ­ект аниқлан­ди.

Улар орас­и­да Ан­ди­жон шаҳри­да­ги со­биқ элек­трап­па­рат за­во­ди, Аса­ка ту­ма­ни­да­ги “Ни­ёз­бо­тир пар­ран­да”, Қо­рас­ув шаҳри­да­ги пай­поқ тўқиш фаб­ри­ка­си ва Хў­жа­о­бод ту­ма­ни­да­ги “Хў­жа­о­бод кон­сер­ва” ка­би йи­рик кор­хо­на­лар бор.

Бўш тур­ган объ­ект­лар­нинг 210 та­си неги­зи­да ин­ве­сти­ция лой­иҳа­ла­ри ишлаб чиқи­л­ган ва улар асо­си­да маз­кур кор­хо­на­лар фа­о­ли­я­ти­ни қай­та таш­кил қи­лиш кўз­да ту­ти­л­ган. Лой­иҳа­лар­ни амал­га оши­риш до­ира­си­да 404,5 млрд. сўм­лик ин­ве­сти­ци­я­лар ўз­ла­ш­ти­ри­ли­ши ва 6

минг­та­га яқин ян­ги иш ўр­ни яра­ти­ли­ши ку­тил­моқ­да.

Бу­гун­га қа­дар ви­ло­ят­да­ги 7 та кор­хо­на фа­о­ли­я­ти қай­та ти­кла­ниб, 276 та қў­шимча иш ўр­ни бар­по этил­ди. Бу­нинг учун 16,0 млрд. сўм­лик сар­моя ки­ри­тил­ди. Жум­ла­дан, Ба­лиқ­чи ту­ма­ни­да­ги со­биқ нон ишлаб чиқа­риш бир­лаш­ма­си, Хў­жа­о­бод ту­ма­ни­да­ги три­ко­таж кор­хо­на­си, Ан­ди­жон шаҳри­да­ги “Ан­ди­жон ано­ри” аг­ро­фир­ма­си, Шаҳри­хон ту­ма­ни­да­ги таъ­мир­лаш за­во­ди, Аса­ка ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган “Ни­ёз­бо­тир пар­ран­да” кор­хо­на­си, Марҳа­мат ту­ма­ни­да­ги “112 ХКМС” кор­хо­на­си, Бу­лоқ­бо­ши ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган “Бу­лоқ­бо­ши ипа­ги” Аж­нинг фой­да­ла­нил­ма­сдан тур­ган би­но-ин­шо­от­ла­ри неги­зи­да за­мо­на­вий хиз­мат кўр­са­тиш ва ишлаб чиқа­риш объ­ект­ла­ри иш­га ту­ш­ди. Ма­са­лан, Ба­лиқ­чи ту­ма­ни­да жой­ла­ш­ган со­биқ нон ишлаб чиқа­риш бир­лаш­ма­си би­но­си неги­зи­да “Ан­ди­жон Ха­ной ипа­ги” МЧЖ то­мо­ни­дан 3,0 млрд. сўм­лик сар­моя эва­зи­га 150 та ян­ги иш ўр­ни очил­ди. Кор­хо­на йи­ли­га 56,0 тон­на ипак­ни қай­та ишлаш қув­ва­ти­га эга бў­либ, тай­ёр маҳ­су­лот фақат экс­порт­га йў­нал­ти­ри­ла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.