САЙЁР ЎҚУВ КУРСИ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ҲУДУД - Ғай­бул­ло ПРИМОВ, На­во­ий ви­ло­я­ти ад­лия бо­шқар­ма­си ҳуқуқий тарғи­бот ва ах­бо­рот бў­ли­ми бо­ш­лиғи.

23 ок­тябрь – 4 но­ябрь кун­ла­ри На­во­ий шаҳри­да Пре­зи­ден­ти­миз­нинг 2017 йил 19 ян­вар­да­ги “Юри­дик хиз­мат фа­о­ли­я­ти­ни туб­дан та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қа­ро­ри ижро­си­ни таъминлаш до­ира­си­да сайёр ўқув курси ўт­ка­зил­ди. У Ад­лия ва­зир­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги Юристлар ма­ла­ка­си­ни оши­риш мар­ка­зи то­мо­ни­дан таш­кил­ла­ш­ти­рил­ди. Ма­шғу­лот­лар­да эса ви­ло­ят­да­ги давлат ор­ган­ла­ри ва таш­ки­лот­лар­нинг 56 на­фар юри­дик хиз­мат хо­ди­ми ва 20 на­фар ад­во­кат қат­на­шиб, би­лим ва ма­ла­ка­ла­ри­ни ошир­ди­лар. Тинглов­чи­лар­нинг ак­са­ри­я­ти ту­ман ва шаҳар ҳо­ким­ли­кла­ри­да, На­во­ий давлат кон­чи­лик ин­сти­ту­ти, Бюд­жет­дан та­шқа­ри пен­сия жа­мғар­ма­си, ви­ло­ят банд­лик, соғ­лиқ­ни сақлаш, ўр­та-мах­сус ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми бо­шқар­ма­ла­ри ва бо­шқа идо­ра­лар­да ишла­ёт­ган ҳуқуқ­шу­но­слар­дан ибо­рат бўл­ди.

Тад­бир­нинг очи­лиш ма­ро­си­ми­да сўз­га чиққан­лар юр­ти­м­из­да юри­дик хиз­мат хо­дим­ла­ри­га алоҳи­да эъ­ти­бор қа­ра­ти­ла­ёт­га­ни­ни, сайёр ра­ви­ш­да таш­кил қи­лин­ган уш­бу ўқув курси ҳам ана шу ғам­хўр­лик­нинг бир на­му­на­си эка­ни­ни, бун­дай им­ко­ни­ят­лар­дан са­ма­ра­ли фой­да­ла­ниш ло­зим­ли­ги­ни, ма­шғу­лот­лар жа­ра­ё­ни­да бе­ри­л­ган би­лим­лар­ни пух­та ўз­ла­ш­ти­риб, ама­ли­ёт­га тат­биқ этиш фой­да­дан хо­ли бўл­мас­ли­ги­ни алоҳи­да уқти­риб ўт­ди­лар. Сўн­гра Юристлар ма­ла­ка­си­ни оши­риш мар­ка­зи ди­рек­то­ри­нинг ўқув-услу­бий ва ил­мий ишлар бўй­и­ча би­рин­чи ўрин­боса­ри, юри­дик фан­ла­ри док­то­ри, до­цент Х.ма­ма­тов раҳ­бар­ли­ги­да­ги про­фес­сор-ўқи­тув­чи­лар гу­руҳлар­га бў­лин­ган тинглов­чи­лар­га са­боқ бе­ри­ш­га ки­ри­ш­ди­лар.

Сайёр ўқув курси ик­ки ҳаф­та да­вом эт­ди. Ма­шғу­лот­лар по­ё­ни­га ет­гач, тинглов­чи­лар­га сер­ти­фи­кат­лар топ­ши­рил­ди. Ай­ни кез­лар­да Конституциямиз қа­бул қи­лин­га­ни­нинг 25 йил­ли­ги му­но­са­ба­ти би­лан ҳам­да Юристлар ма­ла­ка­си­ни оши­риш мар­ка­зи про­фес­сор-ўқи­тув­чи­ла­ри­нинг ил­мий са­лоҳи­я­ти­дан фой­да­лан­ган ҳол­да, ви­ло­ят миқё­си­да йи­рик ил­мий-ама­лий кон­фе­рен­ция ва ан­жу­ман­лар ўт­ка­зиш ре­жа­ла­ш­ти­рил­моқ­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.