“Toshkent universal auktsion savdo” МЧЖ

Ҳурматли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар! 2017 йил 12, 14, 19, 21 де­кабрь кун­ла­ри бо­шланғич нар­хи босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Очиқ аук­ци­он­га Тош­кент шаҳри, Юну­со­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 101-уй­да жой­ла­ш­ган, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Та­шқи иқти­со­дий фа­о­ли­ят Мил­лий бан­ки­нинг қуй­и­да­ги хў­жа­лик жа­ми­я­ти устав фон­ди­да­ги 100 фо­из банк улу­ши қўй­ил­моқ­да: Очиқ аук­ци­он шар­тла­ри Аук­ци­он ғо­ли­би улуш со­ти­лиш баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­дан кам бўл­ма­ган ма­б­лағ­ни аук­ци­он ўт­ка­зи­л­га­ни­дан сўнг бў­нак пу­ли си­фа­ти­да, қолган қисми­ни ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­да бел­ги­лан­ган муд­дат­да со­тув­чи­нинг ҳи­соб рақа­ми­га тўла­ши шарт.

Сав­до объ­ек­ти, хў­жа­лик жа­ми­я­ти фа­о­ли­я­ти­ни ти­клаш мақ­са­ди­да ки­ри­ти­л­ган ма­б­лағлар ха­ри­дор то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да тўлаб бе­ри­ли­ши шар­ти би­лан со­ти­ла­ди.

Аук­ци­он­да со­ти­ла­ёт­ган объ­ект бўй­и­ча со­тиб олиш учун тў­ло­влар бир йў­ла ёки со­тиб олиш сум­ма­си­нинг қол­диғи­га фо­из­лар ҳи­соблан­ма­сдан бў­либ-бў­либ, шу­нин­г­дек, со­тиб олиш учун тў­ло­влар тў­лиқ тўлан­гун­га қа­дар объ­ект­ни ўз­га­га бе­риш ва учин­чи шах­слар­га га­ров­га (ипо­те­ка­га) қўй­иш ҳуқуқи­сиз (со­тув­чи – Ўз­мил­лий­банк бун­дан му­с­тас­но) тўла­на­ди. Со­тиб олиш учун тў­ло­влар­ни бў­либ-бў­либ тўлаш муд­да­ти 7 (ет­ти) йил­дан ош­мас­ли­ги ло­зим. Ҳуж­жат­лар­ни рас­мий­ла­ш­ти­ри­ш­да за­рур бўла­ди­ган давлат бо­жи, га­ров таъ­ми­но­ти­ни таъминлаш би­лан боғ­лиқ бар­ча ха­ра­жат­лар (шу жум­ла­дан, но­та­ри­ал та­с­диқлаш, объ­ект­ни баҳо­лаш ва суғур­та­лаш би­лан боғ­лиқ ха­ра­жат­лар), аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си­га тўла­на­ди­ган ко­мис­си­он тў­ло­влар, аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си­нинг аук­ци­он­ни таш­кил­ла­ш­ти­риш ва ўт­ка­зиш би­лан боғ­лиқ ха­ра­жат­ла­ри ҳам­да юза­га ке­ла­ди­ган бо­шқа ха­ра­жат­лар ха­ри­дор ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан амал­га оши­ри­ла­ди. Аук­ци­он­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­ши ло­зим: – юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги тўғрисида гу­воҳ­но­ма, устав нус­ха­си, шу­нин­г­дек, сав­до­да иш­ти­рок этиш учун ва­ко­лат­ли ва­кил но­ми­га, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт (ис­тиқо­мат гу­воҳ­но­ма­си) нус­ха­си, аук­ци­он­да ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да эса, унинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да ўр­на­ти­л­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғрисида эъ­лон­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си.

Аук­ци­он­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да­ги та­ла­б­гор­лар, аук­ци­он­га қўй­и­ла­ёт­ган – Ўз­мил­лий­банк­нинг “Xorazm palace” Мчж­да­ги 100 фо­из улу­ши бо­шланғич нарх­и­нинг 5 (беш) фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни, аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си – “Toshkent universal auktsion savdo” Мчж­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00425, СТИР 302071274, 20208000704929318001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ло­зим. Бун­да ғо­либ то­мо­ни­дан тўлан­ган за­ка­лат пу­ли шар­тно­ма сум­ма­си­га ки­ри­ти­ла­ди.

Аук­ци­он­да иш­ти­рок этиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш, рас­мий иш кун­ла­ри­да маз­кур эъ­лон чиққан кун­дан бо­шла­на­ди ва аук­ци­он ўт­ка­зиш бо­шла­ни­ши­дан ка­ми­да уч со­ат ол­дин тўх­та­ти­ла­ди.

Уш­бу банк улу­ши со­ти­ла­ёт­ган кор­хо­на би­лан яқин­дан та­ни­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар, унинг юқо­ри­да кўр­са­тиб ўти­л­ган ман­зи­ли­га бо­риб та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Очиқ аук­ци­он бел­ги­лан­ган сав­до кун­ла­ри со­ат 11.00 да бо­шла­на­ди ва Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-“а” уй, 3-қа­ват, 307-хо­на (Маж­лислар за­ли) ман­зи­ли­да бў­либ ўта­ди. Му­ро­жа­ат учун ман­зил ва алоқа во­си­та­ла­ри: Со­тув­чи (Банк): Тош­кент шаҳри, Юну­со­бод ту­ма­ни, А.те­мур шоҳкў­ча­си, 101-уй; телефон: (0-371) 234-1122, 234-15-60.; Те­ле­факс: (0-371) 234-43-31.

Аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, А.те­мур шоҳкў­ча­си, 16-“а” уй, 4-қа­ват, 401хо­на; Телефон: (0–371) 233-02-49; те­ле­факс: (0–371) 233-23-40, элек­трон поч­та: TUAS_MCHJ@MAIL.RU.

Гу­воҳ­но­ма: 005357.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.