Ҳурматли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар! “Кўп тар­моқ­ли их­ти­со­сла­ш­ти­ри­л­ган аук­ци­он сав­до” (КТИАС) МЧЖ аук­ци­он сав­до­лар­ни таш­кил қи­лиш кор­хо­на­си то­мо­ни­дан баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га Тош­кент шаҳри, Юну­со­бод т

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Иш. чиқ. йи­ли Бо­шланғич баҳо­си [сўм] Сақла­на­ёт ган жойи МХХ

Иш. чиқ. йи­ли 2 3 4 5 6 УРАЛ-44201 1985 01/997АВА 11 200 000 Тош­кент BJ-2203 2005 б/н 15 182 000 Тош­кент Шев­ро­лет Ни­ва 2005 70/038TST 35 000 000 Кар­ши Род­ник-3230 2001 85/028ЕАА 11 532 000 На­во­ий РАФ-220301 1993 85/049ЕАА 3 222 000 На­во­ий УРАЛ-375 АМ-10 1986 10МХ0809 14 934 000 Тош­кент УРАЛ-375 АМ-10 1986 10МХ0834 14 934 000 Тош­кент BJ-2203 2006 б/н 15 182 000 Тош­кент Ми­ди­бус М-24.9 2000 19МХ3046 15 433 000 Тер­миз Та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до­лар 2017 йил­нинг 14, 21, 28 но­ябрь, 5, 12, 19, 26 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Бе­ру­ний кў­ча­си, 83-уй­да жой­ла­ш­ган 311-хо­на­да бў­либ ўта­ди. Уш­бу сав­до­лар­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни ҳар бир мулк учун ало­хи­да тар­тиб­да, КТИАСНИНГ ҳи­соб рақа­ми­га 20208000904929477001, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Шай­хон­тоҳур фи­ли­а­ли, МФО 00425, СТИР 302074183, ОКОНХ 83200 га тўлашла­ри шарт. Аук­ци­он сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за ва бо­шқа те­ги­шли ҳуж­жат­лар­ни қа­бул қи­лиш рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.30 дан 17.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за ва бо­шқа те­ги­шли ҳуж­жат­лар­ни қа­бул қи­лиш ким ош­ди сав­до ўт­ка­зи­ли­ши­га бир иш ку­ни қолган­да тўх­та­ти­ла­ди. Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Бе­ру­ний кў­ча­си, 83-уй. Те­ле­фон­лар: 249-54-59. Веб-сайт: ktias.uz. № 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ав­то­мо­биль но­ми Давлат рақа­ми Бо­шланғич баҳо­си [сўм] Сақла­на­ёт­ган жойи МХХ № 1 10 11 12 13 14 15 16 17 Ав­то­мо­биль но­ми 2 Отой­ол 80.12 Ав­то­бус «Род­ник» Ми­ди­бус М24 Урал-375 Отой­ол ГАЗ-51 При­цеп ИFA Е5-2 При­цеп 2П-5 3 1999 2000 1999 1986 1999 1972 1977 1980 Давлат рақа­ми 4 19МХ3035 22МХ0043 23МХ3014 01/142 TSS 70/019TSS 20AN099 без но­ме­ра без но­ме­ра 5 19 986 000 10 075 000 11 075 029 20 541 000 55 000 000 1 580 942 4 429 800 7 671 045 6 Тер­миз Ур­ганч Ну­кус Тош­кент Қар­ши Гу­ли­стон Бу­хо­ро Ну­кус Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.