Диққат! Диққат! Диққат! Бар­ча юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар, шу жум­ла­дан, хо­ри­жий сар­мо­ядор­лар диққа­ти­га! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си тўғри

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

1. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Ғ.ғу­лом МФЙ , Ғу­зор кў­ча­си, 10-уй­да жой­ла­ш­ган Қар­ши шаҳар Обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си­га қа­рашли би­но-ин­шо­от (926,45 кв.м.дан ибо­рат ом­бор­хо­на қисми) бўй­и­ча:

Объ­ект­га 397 255 711 (уч юз тўқ­сон ет­ти мил­ли­он ик­ки юз эл­лик беш минг ет­ти юз ўн бир) сўм­дан кам бўл­ма­ган со­тиб олиш баҳо­си­ни та­клиф этиш.

Та­ла­б­гор­лар­нинг та­кли­фла­ри бил­ди­ри­л­ган кон­верт­ла­ри 2017 йил­нинг 27 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да, Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй­да, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг маж­лислар за­ли­да очи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­нинг та­кли­фла­ри бил­ди­ри­л­ган кон­верт­ла­ри бел­ги­лан­ган сав­до кун­ла­ри со­ат 11.00 да очи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­нинг та­кли­фла­ри­ни қа­бул қи­лиш мат­бу­от­да эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (ду­шан­ба­дан жу­ма ку­ни­га қа­дар со­ат 9.00 дан бо­шлаб 18.00 га­ча) қа­бул қи­ли­на­ди. Та­ла­б­гор­лар­нинг та­кли­фла­ри­ни қа­бул қи­лиш сав­до­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Ом­ма­вий офер­та на­ти­жа­ла­ри эъ­лон қи­лин­ган са­на­дан бо­шлаб 20 кун­дан ке­чик­май ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар давлат ак­ти­ви бо­шланғич нарх­и­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да ол­дин­дан со­тув­чи­нинг қуй­и­да­ги банк рек­ви­зит­ла­ри­га за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ши ло­зим:

Олув­чи­нинг но­ми: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мо­лия ва­зир­ли­ги Ғазна­чи­ли­ги;

Олув­чи­нинг ҳи­соб 23402000300100001010;

Олув­чи­нинг бан­ки: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мар­ка­зий бан­ки­нинг Тош­кент шаҳар бош бо­шқар­ма­си ҲККМ; СТИР 201122919; Олув­чи­нинг банк ко­ди: 00014. Та­ла­б­гор то­мо­ни­дан кўр­са­ти­л­ган рек­ви­зит­лар бўй­и­ча тў­ло­влар амал­га оши­ри­л­ган­да тў­лов топ­ши­риқ­но­ма­си­нинг “Тў­лов мақ­са­ди” қисми­да ма­б­лағлар рақа­ми: ўт­ка­зиш учун асо­слар би­лан бир­га­лик­да “Давлат рақо­бат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си учун 200421860104010000000000001 шах­сий ҳи­соб рақа­ми­га” сўз­ла­ри кўр­са­ти­ла­ди.

Офер­та­га қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­га та­ла­б­гор ёки унинг ва­ки­ли эъ­лон­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да шах­сан ўзи ёки поч­та орқа­ли қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да бу­юрт­ма­но­ма­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг офер­та­га қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, иден­ти­фи­ка­ция рақа­ми (СТИР), тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма.

Офер­та ҳуж­жат­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­л­ган ва қуй­и­да­ги­лар­ни ўз ичи­га ола­ди­ган ик­ки нус­хада­ги оғ­зи ёпиш­ти­ри­л­ган кон­верт­лар­га со­лин­ган та­ла­б­гор та­кли­фла­ри:

– со­тиб олиш тў­ло­вла­ри­нинг та­клиф эти­л­а­ёт­ган сум­ма­си ва улар­ни тўлаш муд­да­ти;

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг муҳри ва им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: 180112, Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй.

Маъ­лу­мот­лар учун те­ле­фон­лар: (0-375) 22503-11, 225-14-30. Факс: 225-02-31.

E-mail: kashkad@gki.uz. Ҳурматли тад­бир­кор­лар ва иш­би­лар­мон­лар! Сав­до­лар ўт­ка­зи­ли­ши жа­ра­ё­ни­да қо­нун би­лан қўриқла­на­ди­ган ҳуқуқла­рин­гиз бу­зи­л­ган тақ­дир­да Давлат рақо­бат қў­ми­та­си­нинг (0-371) 259-21-37 рақам­ли ишонч те­ле­фо­ни­га му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз­ни маъ­лум қи­ла­миз!

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.