“Qoraqalpoq mulk mаrkazi” МЧЖДА бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Аук­ци­он сав­до­га “Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ Та­хи­а­т­ош фи­ли­а­ли­нинг 2017 йил 3 но­ябр­да­ги 01-07/634-алоқа ха­ти­га асо­сан Та­хи­а­т­ош шаҳри, С.ауе­зов кў­ча­си, 29-уй­да сақла­на­ёт­ган қуй­и­да­ги ав­то­транс­порт во­си­та­си қўй­ил­моқ­да.

2007 йи­ли и/ч. давлат рақа­ми 95/775СAA бўл­ган “Нек­сия” ру­сум­ли ав­то­ма­ши­на. Бо­шланғич баҳо­си – 4 603 000 сўм. Қо­ниқар­сиз ҳо­лат­да, ка­пи­тал таъ­мир­та­лаб.

Аук­ци­он сав­до 2017 йил 11 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да Ну­кус шаҳри, А.ша­му­ра­то­ва кў­ча­си, 117-“б” ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган “Qoraqalpoq mulk mаrkazi” МЧЖ би­но­си­да ўт­ка­зи­ла­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 7 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Маз­кур ав­то­ма­ши­на­лар 2017 йил 11 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2017 йил 26 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до­лар учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 25 де­кабрь со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­слар­га 20 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган ав­то­транс­порт во­си­та­си би­лан шан­ба ва як­шан­ба­дан та­шқа­ри кун­ла­ри бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да­ги та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Qoraqolpoq mulk markazi” МЧЖ сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг “Ту­рон банк” ОАТ Ну­кус фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 2049 4201 6001, МФО 00585, СТИР 302 129 374, ОКОНХ 84200. Аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Ну­кус шаҳри, А.ша­му­ра­то­ва кў­ча­си, 117-“б” уй. Тел: (0-361) 222-84-44. Рас­мий сай­ти­миз: www.rmm.uz. Гу­воҳ­но­ма: 9506.

Тош­кент ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 2017 йил 25 ок­тябр­да­ги 1001-1721/9553-ва 1001-1721/9554 ҳам­да 1001-1721/9555-сон­ли ҳал қи­лув қа­рор­ла­ри­га асо­сан Тош­кент шаҳри, Юну­со­бод ту­ма­ни­да­ги “Kesh trading lizing” МЧЖ ва “Asqar gold trade”х/к ҳам­да “Elsut cotton production” Х/К банк­рот деб то­пи­либ, ту­га­ти­ш­га до­ир иш очил­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.