На­во­ий ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий тан­лов ко­мис­си­я­си давлат мул­ки­ни ин­ве­сти­ци­явий ва ижти­мо­ий маж­бу­ри­ят­лар эва­зи­га ин­ве­стор­лар­га тан­лов асо­си­да “ноль” ха­рид қий­ма­ти­да со­тиш бўй­и­ча тан­лов эъ­лон қи­ла­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТАНЛОВ -

Ҳурматли тад­бир­кор­лар! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2006 йил 10 июл­да­ги Пқ-407-сон­ли, 2014 йил 3 июл­да­ги Пқ-2200-сон­ли, 2015 йил 28 ап­рел­да­ги Пқ-2340сон­ли қа­рор­ла­ри­га ҳам­да Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2010 йил 8 июл­да­ги 141-сон­ли ва 2014 йил 6 ок­тябр­да­ги 279-сон­ли қа­рор­ла­ри­га асо­сан қуй­и­да­ги давлат мул­ки объ­ект­ла­ри­ни ин­ве­сти­ция маж­бу­ри­ят­ла­ри эва­зи­га бе­пул бе­риш бўй­и­ча тан­лов эъ­лон қи­ла­ди.

Тан­лов ўт­ка­зиш муд­да­ти би­рин­чи тан­лов сав­до­си 2017 йил 11 де­кабрь ку­ни, агар­да би­рин­чи тан­лов сав­до­си­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да қай­та тан­лов сав­до­си 13 де­кабрь, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 де­кабрь кун­ла­ри, 2018 йил 3 ян­варь, 5, 8, 10 ян­варь кун­ла­ри бў­либ ўта­ди.

Тан­лов ўт­ка­зиш жойи – На­во­ий ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳу­зу­ри­да­ги Ҳу­д­у­дий тан­лов ко­мис­си­я­си, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги 2-қа­ва­ти­да.

Тан­ло­в­да бар­ча жис­мо­ний ва юри­дик шах­слар, шу жум­ла­дан, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си но­ре­зи­дент­ла­ри (хо­ри­жий сар­мо­ядор­лар) қат­на­ши­ши мум­кин.

Тан­ло­в­да қат­на­шиш учун ин­ве­стор эъ­лон қи­лин­ган тан­лов ўт­ка­зи­ли­ши са­на­си­дан ка­ми­да 3 кун ол­дин Ҳу­д­у­дий тан­лов ко­мис­си­я­си­га кўриб чи­киш учун муҳр­лаб қўй­и­л­ган кон­верт­да тан­лов шар­тла­ри­га му­во­фиқ ўз та­кли­фи­ни тақ­дим эти­ши ло­зим.

Тан­лов та­кли­фи­да биз­нес-ре­жа, (ба­жа­риш муд­дат­ла­ри кўр­са­ти­л­ган ҳол­да ин­ве­сти­ция дасту­ри (лой­иҳа), ас­боб-усук­на­лар ет­ка­зиб бе­риш (агар у на­за­рда ту­ти­л­ган бўл­са), унинг тех­но­ло­гик па­ра­метр­ла­ри, ишлаб чиқа­ри­ла­ёт­ган мах­су­лот­нинг ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган ас­сор­ти­мен­ти, мав­жуд ас­боб-уску­на­лар ва ишлаб чиқа­риш май­дон­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш тадбирлари, ку­ти­ла­ёт­ган иқти­со­дий самара бўй­и­ча ин­ве­стор­нинг бо­шқа маж­бу­ри­ят­ла­ри ва ре­жа­ла­ри қайд эти­л­ган бў­ли­ши ке­рак) кор­хо­на гу­воҳ­но­ма­си (жис­мо­ний шах­слар учун пас­порт нус­ха) бў­ли­ши та­лаб эти­л­а­ди.

Тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш­ни ис­та­ган шах­слар ви­ло­ят ҳу­д­у­дий тан­лов ко­мис­си­я­си­га ёки ви­ло­ят Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­га му­ро­жа­ат қи­ли­шла­ри мум­кин.

Маъ­лу­мот учун ман­зил: На­во­ий шаҳри, Жа­со­рат кў­ча­си, 24-уй ви­ло­ят Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си, те­ле­фон­лар: 224-73-29, 224-29-41, 224-04-61.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2006 йил 10 июл­да­ги Пқ-407-сон­ли, 2014 йил 3 июл­да­ги Пқ-2200-сон­ли, 2015 йил 28 ап­рел­да­ги Пқ-2340сон­ли қа­рор­ла­ри­га ҳам­да Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2010 йил 8 июл­да­ги 141-сон­ли қа­рор­ла­ри­га асо­сан ин­ве­сти­ция ки­ри­тиш маж­бу­ри­я­ти би­лан бе­пул бе­ри­ла­ди­ган объ­ект­лар­нинг

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.