Ку­бок му­со­бақа­ла­ри якун­лан­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Пой­тах­ти­м­из­да спорт ку­рашла­ри бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон ку­бо­ги му­со­бақа­ла­ри якун­лан­ди. 10 та ва­зн то­и­фа­си­да бў­либ ўт­ган бел­ла­шувлар­да юз­га яқин спорт­чи қат­на­ш­ди.

Юнон-рум ку­ра­ши бўй­и­ча кат­та­лар ўр­та­си­да­ги бел­ла­шувлар­да ўз ва­зн то­и­фа­ла­ри­да Ж.ми­раҳ­ме­дов, И.баҳро­мов, М.ҳа­са­нов, М.раҳ­ма­тов, А.вар­да­нян, Б.наль­ги­ев, Ж.ота­бе­ков, М.шам­сид­ди­нов, Ж.тур­ди­ев ва А.ма­ма­со­ли­ев шоҳ­су­па­нинг энг юқо­ри поғо­на­си­дан жой ол­ди.

Эр­кин ку­раш бел­ла­шувла­ри­да эса М.шав­ка­тов, А.раҳ­мо­нов, С.ҳа­са­нов, М.ҳай­и­тов, А.пре­сяж­нюк, Р.қур­бо­нов, Ш.но­си­ров, А.со­ли­ев, Б.ас­ло­нов ва Ҳ.раҳи­мов ғо­либ бўл­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.