Кет­ма-кет мағлу­би­ят

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Та­и­ланд­да ўта­ёт­ган соврин жа­мғар­ма­си 125 минг АҚШ дол­ла­ри бўл­ган “Чел­лен­жер” тур­ни­ри­да қат­на­ша­ёт­ган би­рин­чи рақам­ли тен­нис­чи­миз Са­би­на Ша­ри­по­ва жуфт­лик баҳсла­ри­да ҳам мағлу­би­ят­га учра­ди.

Ақ­ш­лик Кет­лин Кристлан би­лан жуфт­лик ҳо­сил қи­л­ган Са­би­на илк дав­ра­да Ку­ва­та (Япо­ния) / Ли­ки­на (Рос­сия) жуфт­ли­ги­га қар­ши ўй­ин ўт­каз­ди. 1 со­ат 10 дақиқа да­вом эт­ган ўй­ин­да Са­би­на ва унинг ду­го­на­си 5:7, 4:6 ҳи­со­би­да им­ко­ни­ят­ни бой бер­ди ва тур­нир­дан чиқиб кет­ди.

Бун­дан ав­валроқ тен­нис­чи­миз як­ка­лик баҳслар­да­ги иш­ти­ро­ки­ни ҳам якун­ла­ган­ди. У би­рин­чи дав­ра­да тур­нир­нинг ик­кин­чи рақам­ли тен­нис­чи­си ҳи­соблан­ган рос­си­я­лик Ев­ге­ния Ро­ди­на­га 4:6, 6:3, 3:6 ҳи­со­би­да им­ко­ни­ят­ни бой бер­ган­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.