Авлод саломатлиги до­и­мий эъ­ти­бор­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Зи­ло­ла ТЎРАБЕК қи­зи.

Халқи­миз бо­ла­жон халқ. Фар­занд­ла­ри­миз­нинг ҳар то­мон­ла­ма соғ­лом, кучли, би­лим­ли, етук ин­сон бў­либ улғай­и­ши йў­ли­да бу­гун ҳам­да эр­та­ни кўз­лаб қа­бул қи­ли­на­ёт­ган қа­рор­лар маз­мун-моҳи­я­тан, ав­ва­ло, ёш авлод ка­мо­ло­ти­га қа­ра­ти­л­ган. Бу бо­ра­да “Соғ­лом авлод учун” халқа­ро хай­рия фон­ди фа­о­ли­я­ти ҳам эъ­ти­бор­га лой­иқ. Уш­бу фонд бу­гун­ги кун­га қа­дар жис­мо­нан бақув­ват, маъ­нан етук, руҳан те­тик фар­занд­лар­ни тар­би­я­лаш, она­лик ва бо­ла­лик­ни муҳо­фа­за қи­лиш, “Соғ­лом она-соғ­лом бо­ла” ҳа­ра­ка­ти­ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да бир қа­тор ишлар­ни амал­га ошир­моқ­да. Фонд фа­о­ли­я­ти соғ­лом ав­лод­ни во­я­га ет­ка­зиш, иқти­дор­ли, но­ги­рон бо­ла­лар­ни қўл­лаб-қув­ват­лаш, бо­ла­лар спор­ти­ни ри­вож­лан­ти­риш, аҳо­ли­нинг тиб­бий ма­да­ни­я­ти­ни оши­риш, халқа­ро ҳам­кор­лик, “Меҳри­бон­лик” уй­ла­ри, мах­сус бо­ла­лар муас­са­са­ла­ри ва кам таъ­мин­лан­ган ои­ла­лар­га му­рув­ват ёр­дам­ла­ри­ни кўр­са­ти­ш­га йў­нал­ти­ри­л­ган.

Жо­рий йил­нинг ўт­ган даври мо­бай­ни­да фонднинг хо­ри­жий ва маҳал­лий ҳам­кор­ла­ри орқа­ли 46 ма­ро­та­ба уму­мий қий­ма­ти 41 млн. 925 минг 796 АҚШ дол­ла­ри ва 161 млрд. сўм­га тенг бўл­ган му­рув­ват юкла­ри қа­бул қи­лин­ди. Му­рув­ват юкла­ри, асо­сан, до­ри-дар­мон­лар, са­ни­та­рия-ги­ги­е­на во­си­та­ла­ри, тиб­бий жиҳоз­лар ва ан­жом­лар, но­ги­рон­лик ара­ва­ча­ла­ри, ор­то­пе­дик маҳ­су­лот­лар ва ҳо­ка­зо­лар­дан ибо­рат.

Маз­кур му­рув­ват юкла­ри те­ги­шли ва­зир­лик ва идо­ра­лар би­лан ке­ли­ш­ган ҳол­да алоҳи­да тақ­си­м­от­га кў­ра, Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, ви­ло­ят­лар ва Тош­кент шаҳри­да­ги тиб­бий-ижти­мо­ий муас­са­са­лар­га, бо­ла­лар ва қа­ри­я­лар уй­ла­ри­га тарқа­тил­ди.

“Соғ­лом авлод учун” халқа­ро хай­рия фон­ди, Гер­ма­ни­я­нинг “Friedensdorf International” халқа­ро таш­ки­ло­ти ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Соғ­лиқ­ни сақлаш ва­зир­ли­ги ўр­та­си­да­ги уч то­мон­ла­ма шар­тно­ма до­ира­си­да 2017 йил мо­бай­ни­да 16 на­фар бе­мор бо­ла Гер­ма­ния кли­ни­ка­ла­ри­га да­во­ла­ниш учун юбо­рил­ди ва улар­дан 11 на­фа­ри соғайиб, юр­ти­миз­га қай­тиб кел­ди. Ҳо­зир­ги кун­да Гер­ма­ни­яда

24 на­фар бо­ла да­во­лан­моқ­да. Шу­нин­г­дек, “Friedensdorf International” халқа­ро таш­ки­ло­ти­нинг грант ма­б­лағи до­ира­си­да жағ-юз ва ор­то­пе­дик нуқ­сон­ла­ри бўл­ган 216 на­фар бо­ла мам­ла­ка­ти­миз ка­сал­хо­на­ла­ри­да соғ­лом­ла­ш­ти­рил­ди. Туғ­ма юрак нуқ­сон­ла­ри бўл­ган 142

на­фар бе­мор бо­ла Тош­кент пе­ди­ат­рия тиб­би­ёт ин­сти­ту­ти кли­ни­ка­си­да соғ­лом­ла­ш­ти­рил­ди. Бо­ла­лар учун 330,6 ми­ли­он сўм­лик ок­си­ге­на­тор­лар ажра­тил­ди. Оғир тур­да­ги туғ­ма юрак нуқ­со­ни бўл­ган

16 на­фар бо­ла “Artemis Medicare Services Limited” (Ҳин­ди­стон) гос­пи­та­ли­да соғ­лом­ла­ш­ти­рил­ди.

2017 йил­нинг 18-25 июнь кун­ла­ри Ко­рея Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Инҳа уни­вер­си­те­ти гос­пи­та­ли ма­ла­ка­ли ши­фо­кор­ла­ри фонд тиб­бий-ижти­мо­ий мар­ка­зи­да, Тош­кент ви­ло­я­ти Юқо­ри­чир­чиқ ту­ма­ни Су­ран­кент қи­ш­лоғи “Ари­ранг” қа­ри­я­лар уй­и­да ва На­во­ий шаҳри­да жа­ми 771

ки­ши­ни уму­мий тиб­бий кўрик­дан ўт­каз­ди.

Шу би­лан бир­га, маз­кур давлат­да­ги Ён­сей уни­вер­си­те­ти­нинг “Severance” гос­пи­та­ли ма­ла­ка­ли ши­фо­кор­ла­ри Ан­ди­жон ви­ло­я­ти бо­ла­лар кўп тар­моқ­ли тиб­би­ёт мар­ка­зи­да куй­и­ш­дан кей­ин­ги асо­рат­ла­ри, туғ­ма лаб-тан­глай асо­рат­ла­ри бўл­ган 401

на­фар бо­ла­ни чуқур­ла­ш­ти­ри­л­ган тиб­бий кўрик­дан ўт­каз­ди, улар­дан 35 на­фа­ри­да жар­роҳ­лик ама­ли­ёт­ла­ри ба­жа­рил­ди.

Юр­ти­миз­га “Vision care servise” халқа­ро таш­ки­ло­ти ши­фо­кор­ла­ри таш­риф бу­ю­риб, Бу­хо­ро ви­ло­я­ти кўп тар­моқ­ли тиб­би­ёт мар­ка­зи­да Бу­хо­ро ва На­во­ий ви­ло­ят­ла­ри­да ис­тиқо­мат қи­лув­чи бе­мор­лар­да ка­та­рак­та­ни бар­та­раф қи­лиш ва кўз гавҳа­ри­ни ал­ма­ш­ти­риш мақ­са­ди­да тек­ши­рув ўт­ка­зи­ш­ди. Хай­рия ак­ци­я­си да­во­ми­да “Соғ­лом авлод учун” халқа­ро хай­рия фон­ди ва “Vision care servise” халқа­ро таш­ки­лот­ла­ри ўза­ро ке­ли­шув ме­мо­ран­ду­ми до­ира­си­да кўз соҳа­си­да ка­сал­ли­ги бўл­ган жа­ми 612 на­фар­дан ор­тиқ бе­мор­га оф­таль­мо­ло­гик мас­лаҳат ва тав­си­я­лар бе­рил­ди. Шун­дан 80 на­фар бе­мор­да ка­та­рак­та­ни бар­та­раф қи­лиш ва кўз гавҳа­ри­ни ал­ма­ш­ти­риш бо­рас­и­да­ги жар­роҳ­лик ама­ли­ёт­ла­ри ўт­ка­зил­ди.

Ўт­ган давр­да “Соғ­лом авлод учун” фон­ди­нинг кўч­ма тиб­бий-ижти­мо­ий ёр­дам бри­га­да­ла­ри орқа­ли рес­пуб­ли­ка бўй­и­ча жа­ми 1192 та қи­ш­лоқ ва 2756 та маҳал­лад­а­ги 19 531 та ои­ла ўр­га­ни­либ, 229

153 на­фар фуқа­ро, (шун­дан, 113 722 на­фа­ри хо­тин-қиз, 63 343 на­фа­ри бо­ла,

28 502 на­фа­ри ўсмир) тиб­бий кўри­клар­дан ўт­ка­зил­ди. Шу давр да­во­ми­да фонд ва унинг ҳу­д­у­дий фи­ли­ал­ла­ри то­мо­ни­дан

831 ма­ро­та­ба ма­да­ний-маъ­ри­фий ва бо­ла­лар спор­ти­ни ри­вож­лан­ти­риш йў­на­ли­шла­ри­да 417 та тад­бир таш­кил этил­ди. Тад­бир­лар­га, асо­сан, во­я­га ет­ма­ган ўсмир­лар жалб этил­ди.

2017 йил­нинг март, ап­рель ва май ой­ла­ри­да “Ўз­бе­ки­стон те­мир йўл­ла­ри” АЖ би­лан ҳам­кор­лик­да “Са­ло­мат­лик” по­езд­ла­ри таш­кил этил­ди. Улар, асо­сан, Қа­шқа­да­рё, Сур­хон­да­рё, На­во­ий ви­ло­ят­ла­ри ҳам­да Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си­га юбо­рил­ди. Жа­ми 31 млрд. 238,9 млн.

сўм­лик ин­сон­пар­вар­лик ёр­дам­ла­ри ет­ка­зи­либ, 10456 на­фар фуқа­ро тиб­бий кўрик­дан ўт­ка­зил­ди. Уш­бу ҳу­д­уд­лар­да­ги 150 дан ор­тиқ тиб­бий ва ижти­мо­ий муас­са­са­га му­рув­ват юкла­ри си­фа­ти­да до­ри-дар­мон­лар, са­ни­та­рия-ги­ги­е­на во­си­та­ла­ри, озиқ-овқат, кий­им-ке­чак ва бо­шқа­лар бе­рил­ди.

Ху­ло­са ўр­ни­да ай­ти­ши­миз мум­кин­ки, уш­бу ҳа­ра­кат­лар халқи­миз соғ­лиғи­ни яна­да му­стаҳ­кам­лаш, она ва бо­ла са­ло­мат­ли­ги­ни таъминлаш, ижти­мо­ий муҳо­фа­за­га муҳтож қат­лам­лар­га ман­зил­ли ра­ви­ш­да ёр­дам кўр­са­ти­ш­га қа­ра­ти­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.