ЖАМИЯТНИНГ ЎЗ БРЕНДИ БЎЛАДИ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ки­чик биз­нес ва ху­су­сий тад­бир­кор­лик давла­ти­миз то­мо­ни­дан қўл­лаб-қув­ват­ла­ниб, иш­би­лар­мон­лик­ка кенг им­ти­ёз­лар яра­тиб бе­ри­ла­ёт­ган­ли­ги, соҳа­ни ри­вож­лан­ти­риш­нинг за­рур ҳуқуқий асо­сла­ри яра­ти­л­ган­ли­ги ян­ги­дан-ян­ги маҳ­су­лот­лар­ни ўзи­м­из­да ишлаб чиқа­риш­ни ўз­ла­ш­ти­ри­ш­га кат­та им­кон бе­ряп­ти.

“Ҳазо­рас­па­гро­де­таль” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти фа­о­ли­я­ти бун­га ёрқин да­лил­дир. Таш­кил эти­л­га­ни­га ун­ча кўп бўл­ма­ган кор­хо­на ой­и­га 100 минг до­на по­ли­про­пи­лен қоп ишлаб чиқа­риш қув­ва­ти­га эга бўл­ган за­мо­на­вий тех­но­ло­ги­я­лар би­лан жиҳоз­лан­ган. Ян­ги тур­да­ги маҳ­су­лот­нинг аф­зал­лик жиҳат­ла­ри­дан би­ри шунда­ки, у қоғоз ва по­ли­эти­лен қо­плар­дан ан­ча му­стаҳ­кам, фой­да­ла­ниш учун қу­лай. Шу бо­ис, тай­ёр­ла­на­ёт­ган маҳ­су­лот­лар ич­ки бо­зор­да ха­ри­дор­гир бў­либ, сав­до рас­та­ла­ри­га уз­лук­сиз ет­ка­зиб бе­ри­ляп­ти.

Маз­кур МЧЖ кў­плаб кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар би­лан маҳ­су­лот ет­ка­зиб бе­риш бўй­и­ча шар­тно­ма­лар туз­ган бў­либ, шар­тно­ма маж­бу­ри­ят­ла­ри­ни ўз вақти­да удда­лаш жа­моа иш­чи-хиз­мат­чи­ла­ри зим­ма­си­га кат­та ма­съу­ли­ят юклай­ди. Зе­ро, ха­ри­дор та­ла­би­га мос ра­ви­ш­да ар­зон ва си­фат­ли маҳ­су­лот ишлаб чиқа­риш ҳам­да уни муд­да­ти­да бу­юрт­ма­чи­лар­га ет­ка­зиб бе­риш ҳам­кор­лар са­фи кен­гай­и­ши­да муҳим омил­дир. Бу­ни ях­ши ту­шун­ган “Ҳазо­рас­па­гро­де­таль” аъ­зо­ла­ри бир ёқа­дан бош чиқа­риб, ас­той­дил меҳ­нат қи­лиш­моқ­да.

Ай­ни пайт­да озиқ-овқат маҳ­су­лот­ла­ри, қу­ри­лиш мол­ла­ри­ни қа­доқла­ш­га мўл­жал­лан­ган 25 ва 50 кг. сиғим­ли қо­плар тай­ёр­лаш йўл­га қўй­и­л­ган­ли­ги ха­ри­дор­лар­га яна­да қу­лай­лик яра­тяп­ти.

– Банк кре­дит­ла­ри ҳи­со­би­га Хи­той­нинг қий­ма­ти 150 минг АҚШ дол­ла­ри­га тенг бўл­ган тех­но­ло­ги­я­си асо­си­да иш бо­шла­ган­дик, – дей­ди ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­ят раҳ­ба­ри Рў­зим­бой Ота­жо­нов. – Ҳо­зир на­ти­жа­лар ёмон эмас. Маҳ­су­ло­ти­миз­га бўл­ган та­лаб кун­дан кун­га ошяп­ти. Ни­ят­ла­ри­миз эса кат­та. Ишлаб чиқа­риш кўла­ми­ни кен­гай­ти­риш мақ­са­ди­да кор­хо­на­да 14 тур­да­ги маҳ­су­лот тай­ёр­лаш

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.