“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН -

I. Аук­ци­он сав­до­га Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти хў­жа­лик су­ди­нинг 2.05.2017 йил­да­ги 19-1707/10359-сон­ли ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан банк­рот деб эь­ти­роф эти­л­ган “Ян­ги йўл тех­ни­ка” ММТП МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 22.09.2017 йил­да­ги АС 01-сон­ли қа­ро­ри­га асо­сан, “Ян­ги йўл тех­ни­ка” ММТП МЧЖГА те­ги­шли, Қи­зи­риқ ту­ма­ни, “Пах­та­о­бод” ҚФЙ, “Ян­гиобод” маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган қуй­и­да­ги кўч­мас мулк­лар қўй­ил­моқ­да:

1. Умумий май­до­ни 1293 кв.м. бўл­ган би­но ва ин­шо­от­ла­ри (Маъ­му­рий би­но­си, ай­вон ва бо­стир­ма). Бо­шланғич баҳо­си – 88 439 017 сўм.

2. Умумий май­до­ни 2112 кв.м. бўл­ган би­но ва ин­шо­от­ла­ри (Ом­бор­хо­на). Бо­шланғич баҳо­си – 59 796 219 сўм.

3. Умумий май­до­ни 2109 кв.м. бўл­ган би­но ва ин­шо­от­ла­ри (Ом­бор­хо­на ва бо­стир­ма). Бо­шланғич баҳо­си – 39 730 719 сўм.

II. Банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган Х.эшо­нов ном­ли ММТП МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 22.09.2017 йил­да­ги АС 01-сон­ли қа­ро­ри­га асо­сан, Х.эшо­нов ном­ли ММТП МЧЖГА те­ги­шли, Қи­зи­риқ ту­ма­ни, “Меҳ­на­то­бод” ҚФЙ, “Қо­рас­ув” маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган умумий май­до­ни 11381 кв.м. бўл­ган би­но ва ин­шо­от­ла­ри қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 352 201 737 сўм.

III. Банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган “Иста­ра” ММТП МЧЖ кре­ди­тор­ла­ри­нинг 22.09.2017 йил­да­ги АС 01-сон­ли қа­ро­ри­га асо­сан, “Иста­ра” ММТП МЧЖ га те­ги­шли, Қи­зи­риқ ту­ма­ни, “Шарқ ис­та­ра­си” ҚФЙ, “Ян­ги ҳа­ёт” маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган умумий май­до­ни 2952 кв.м. бўл­ган би­но ва ин­шо­от­ла­ри қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 60 301 155 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2017 йил 13 де­кабрь ку­ни со­ат 11.00 да Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19-уй­да бў­либ ўта­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 18.00 га­ча сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик вақти). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 1 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00.

Уш­бу кўч­мас мулк­лар би­лан Суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си иш­ш­ти­ро­ки­да та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун ари­за, за­ка­лат ке­ли­шу­ви, за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­лик тўғри­си­да­ги ҳуж­жат нус­ха­си, юри­дик шах­слар­нинг гу­воҳ­но­ма ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, ва­кил иш­ти­рок эт­ган­да ишонч­но­ма тақ­дим эти­л­а­ди.

Сав­до ғо­ли­би деб то­пи­л­ган шах­сга 10 (ўн) иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Мулк учун тў­лов­ни амал­га оши­риш шак­ли ва муд­дат­ла­ри со­тув­чи то­мо­ни­дан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш вақти­да бел­ги­ла­на­ди.

Маз­кур сав­до­лар­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 ( ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни сав­до ку­ни­га қа­дар “КМСХ” Мчж­нинг Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­нинг “Траст­банк” ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: ҳ/р 20208000004920609027, МФО 01063, СТИР 207122519.

Ари­за­лар қа­бул қи­лиш ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Тер­миз шаҳри, Бар­ка­мол ав­лод кў­ча­си, 19уй, 2 қа­ват.

Те­ле­фон: (0-376) 223-15-82. Рас­мий сай­ти­миз: www.1kms.uz. Ли­цен­зия: RR-0001. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.