“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН -

Сав­до­га “Агро­банк” АТБ Бах­мал фи­ли­а­ли­нинг 31.10.2017 йил­да­ги 523-сон­ли бу­юрт­ма ха­ти “Агро­банк” АТБ Бах­мал фи­ли­а­ли кре­дит ко­мис­си­я­си­нинг 11.09.2017 йил­да­ги йиғи­лиш ба­ён­но­ма­си­га асо­сан Жиз­зах ви­ло­я­ти, Ша­роф Ра­ши­дов ту­ма­ни, Зиё­кор ҚФЙ, Со­вун­гар­лик маҳал­ла­си, Ш.бо­бо­ев кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган умумий ер май­до­ни 0.07 га бўл­ган “Уй-жой” би­но­си қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 203 617 000 сўм.

Аук­ци­он сав­до 2017 йил 12 де­кабрь ку­ни со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди. Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2017 йил 11 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00.

Қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар мулк ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар би­лан Жиз­зах шаҳри, Ш.ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй ман­зи­ли­да та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Маз­кур би­но­лар 2017 йил 12 де­кабрь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2017 йил 27 де­кабрь ку­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли би­но­си маж­лислар за­ли­да со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди.

Та­к­ро­рий сав­до учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 26 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00. Сав­до­га қўй­и­л­ган би­но­лар би­лан те­ги­шли жа­ми­ят ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 22626000804920609001, МФО 00122, СТИР 207122519.

Сав­до ғо­ли­би аук­ци­он ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ло­зим. Мулк­лар учун тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­л­ган­да бел­ги­ла­на­ди.

Сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Ш.ра­ши­дов кў­ча­си, 39-уй.

Ли­цен­зия: RR-0001. www.1kms.uz. Тел.: (0-372) 222-34-16. Жиз­зах шаҳри, Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.