КОР­ХО­НА­ЛАР ВА ТАШ­КИ­ЛОТ­ЛАР ДИҚҚАТИГА! “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТБ:

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН - Шахс: Тел.: Ма­съул

ЛОТ №1. Сер­вер­лар учун UPS қу­рил­ма­ла­ри­ни ет­ка­зиб бе­риш; ЛОТ №2. Ла­зер­ли прин­тер ва МФУ қу­рил­ма­ла­ри­ни ет­ка­зиб бе­риш бўй­и­ча тан­лов сав­до­ла­ри ўт­ка­зи­ли­ши­ни эъ­лон қи­ла­ди.

Тан­ло­в­да маҳ­су­лот­лар­ни ишлаб чиқа­рув­чи ва/ёки ет­ка­зиб бе­риш ҳуқуқи­га эга бўл­ган, ўх­шаш қу­рил­ма­лар­ни ет­ка­зиб бе­риш та­жри­ба­си­га эга бўл­ган маҳал­лий фир­ма­лар ва таш­ки­лот­лар иш­ти­рок эти­шла­ри мум­кин.

1. Тан­лов ко­мис­си­я­си­нинг иш­чи ор­га­ни но­ми ва ман­зи­ли: “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТБ Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри де­пар­та­мен­ти, Ўзбекистон Республикаси, 100011, Тош­кент шаҳри, Али­шер На­во­ий кў­ча­си, 18-“а” уй. (+998 71) 150-77-32, 150-93-39.

Улуғ­бек Ис­ло­мов. 2. Ном­зод кор­хо­на­лар ва таш­ки­лот­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган та­ла­б­лар­га жа­воб бе­ри­шла­ри ло­зим. Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри рус ти­ли­да юқо­ри­да кел­ти­ри­л­ган ман­зил бўй­и­ча ду­шан­ба­дан жу­ма­га­ча со­ат 9.00 дан 18.00 га қа­дар оли­ни­ши мум­кин. 3. Тан­лов та­кли­фла­ри­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти – 2017 йил 27 но­ябрь, со­ат 16.00 га­ча.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.