“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАРАЁН -

“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли шу­ни маъ­лум қи­ла­ди­ки, Ўзбекистон Республикаси Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги “Тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун тан­лов асо­си­да ер участ­ка­ла­ри бе­риш тар­ти­бот­ла­ри­ни ва қу­ри­лиш учун рух­сат­но­ма­лар олиш тар­ти­би­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги 285-қа­ро­ри­га асо­сан 2016 йил 1-босқич ва 2-босқи­члар­да тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун тан­лов­га қат­на­шиб мағлуб бўл­ган жис­мо­ний шах­слар­ни улар би­лан ту­зи­л­ган за­ка­лат шар­тно­ма­си­га асо­сан “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­га му­ро­жа­ат қи­л­ган ҳол­да за­ка­лат тў­ло­вла­ри­ни қай­та­риб оли­шла­ри мум­кин­ли­ги­ни маъ­лум қи­ла­ди. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон: (0-376)-223-15-82. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.