Кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар диққатига! Халқ бан­ки Тош­кент ви­ло­я­ти Оққўрғон фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

(Оққўрғон ту­ма­ни, На­войи кў­ча­си, 6-уй­да жой­ла­ш­ган) би­но­си­ни ҚЁОС во­си­та­ла­ри би­лан жиҳоз­лаш, дасту­рий таъ­ми­н­от­га эга тур­ни­кет во­си­та­ла­ри ўр­на­тиш ҳам­да ян­ги за­мо­на­вий (2-5мп) ip ви­део­ку­за­тув мо­сла­ма­ла­ри ўр­на­тиш ишла­ри бўй­и­ча пудрат­чи таш­ки­лот­ни тан­лаш юза­си­дан қай­та тан­лов эъ­лон қи­ла­ди. 1. Бу­юрт­ма­чи­нинг бо­шланғич қий­ма­ти: Ққс­сиз – 207 372, 017 сўм. 2. Бу­юрт­ма­чи бел­ги­ла­ган ишлар­ни ту­га­тиш муд­да­ти: 60 кун. 3. Мо­ли­я­ла­ш­ти­риш бу­юрт­ма­чи­нинг ўз ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан амал­га оши­ри­ла­ди. 4. Бу­юрт­ма­чи: Халқ бан­ки Оққўрғон фи­ли­а­ли. 5. Тан­лов ко­мис­си­я­си иш­чи ор­га­ни­нинг ман­зи­ли ва те­ле­фо­ни: Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Қа­тор­тол кў­ча­си, 46-“а” уй. Тел.: (998 71) 273-86-57, факс: 273-05-30.

е-mail: taxlil883@xb.uz. 6. Тан­лов ўт­ка­зи­ли­ши шар­тла­ри бўй­и­ча қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни ду­шан­ба-жу­ма кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га қа­дар юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил ва те­ле­фон­лар орқа­ли ёки www.xb.uz сай­ти­дан олиш мум­кин.

7. Ти­жо­рат та­кли­фла­ри (нар­х­ла­ри бўй­и­ча алоҳи­да кон­верт­да, тех­ник та­ла­б­лар бўй­и­ча алоҳи­да кон­верт­да кор­хо­на муҳри би­лан муҳр­лан­ган бў­ли­ши ло­зим) эъ­лон мат­бу­от­да чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб 15 кун ичи­да Тош­кент вақти би­лан со­ат 18.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.