Кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар диққатига! Халқ бан­ки Тош­кент ви­ло­я­ти Чир­чиқ фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

(Чир­чиқ шаҳри, Фурқат кў­ча­си, 5-уй­да жой­ла­ш­ган) маъ­му­рий би­но­си­нинг ки­риш қисми­га дасту­рий таъ­ми­н­от­га эга тур­ни­кет во­си­та­ла­ри ўр­на­тиш, банк би­но­си­нинг олд ва ён то­мон­ла­ри­ни (2.5 метр­дан кам бўл­ма­ган) те­мир пан­жа­ра би­лан ўраш, қўриқлаш “та­швиш” ха­бар бе­рув­чи ППСУ-10 жам­ла­ги­чи­ни со­злаш, банк би­но­си­ни ҚЁОС во­си­та­лар би­лан жиҳоз­лаш ишла­ри юза­си­дан лой­иҳа-сме­та ҳуж­жат­ла­ри­ни ишлаб чиқиш бўй­и­ча тан­лов эъ­лон қи­ла­ди. 1. Бу­юрт­ма­чи: Халқ бан­ки Чир­чиқ фи­ли­а­ли. 2. Мо­ли­я­ла­ш­ти­риш бу­юрт­ма­чи­нинг ўз ма­б­лағла­ри ҳи­со­би­дан амал­га оши­ри­ла­ди. 3.Тан­лов ғо­ли­би: тан­ло­в­да ғо­либ деб то­пи­л­ган лой­иҳа таш­ки­ло­ти иш­чи лой­иҳа­ни Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг ИИВ қо­ши­да­ги РҚБ “Қўриқлаш”, Тош­кент ви­ло­я­ти ИИБ “Қўриқлаш” Қб­дан маъ­қул­лаш, шу­нин­г­дек, му­во­фиқла­ш­ти­рув­чи ор­ган­лар то­мо­ни­дан давлат экс­пер­ти­за­си­дан ўт­ка­зиш маж­бу­ри­я­ти­ни ўз зим­ма­си­га ола­ди.

4. Тан­лов ко­мис­си­я­си иш­чи ор­га­ни­нинг ман­зи­ли ва те­ле­фо­ни: Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Қа­тор­тол кў­ча­си, 46-“а” уй. Тел.: (998 71) 273-86-57, факс: 273-05-30. Е-mail: taxlil883@xb.uz. 5. Тан­лов ўт­ка­зи­ли­ши шар­тла­ри бўй­и­ча қў­шимча маъ­лу­мот­лар­ни ду­шан­ба-жу­ма кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га қа­дар юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил ва те­ле­фон­лар орқа­ли ёки ёки www.xb.uz сай­ти­дан олиш мум­кин.

6. Ти­жо­рат та­кли­фла­ри (нар­х­ла­ри бўй­и­ча алоҳи­да кон­верт­да, тех­ник та­ла­б­лар бўй­и­ча алоҳи­да кон­верт­да кор­хо­на муҳри би­лан муҳр­лан­ган бў­ли­ши ло­зим) эъ­лон мат­бу­от­да чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб 15 кун ичи­да Тош­кент вақти би­лан со­ат 18.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.