“Ko‘chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

бар­ча тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­ни, шу жум­ла­дан, ки­чик биз­нес ва­кил­ла­ри ҳам­да ху­су­сий тад­бир­кор­лар­ни очиқ тан­лов сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - BIZNES -

I. Сав­до­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-сон­ли қа­ро­ри ва Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг 2017 йил 11 но­ябр­да­ги 03-03/1669-сон­ли ха­ти­га асо­сан тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­га қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи тан­лов­га қўй­ил­моқ­да: Шўр­чи ту­ма­ни:

1. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқта­ла­ри қу­риш учун Шўр­чи ҚФЙ, “Гў­зал­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 48.0 кв.м.дан ибо­рат 10 до­на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳар би­ри­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 47 344 сўм 32 тий­ин­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм­дан.

2. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Дал­вар­зин ҚФЙ, “Ку­шон” (Дал­вар­зин-2) маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 60.0 кв.м.дан ибо­рат 12 до­на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ва 12-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳар би­ри­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 59 180 сўм 4 тий­ин­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм­дан. Бой­сун ту­ма­ни:

3. Сав­до дўко­ни би­но­си қу­риш учун “Шўр­сой” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 199 376 сўм 6 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм­дан. Қу­мқўрғон ту­ма­ни:

4. Ик­ки қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун “Дўст­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 229 066 сўм 64 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм.

5. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун Қу­мқўрғон ҚФЙ, “Ча­ён­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 150.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 112 723 сўм 815 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

6. Бир қа­ват­ли қу­ри­лиш мол­ла­ри ишлаб чиқа­риш би­но­си қу­риш учун “Боға­ро” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат 3-лот­да­ги ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 343 599 сўм 96 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм.

7. Бир қа­ват­ли қу­ри­лиш мол­ла­ри ишлаб чиқа­риш би­но­си қу­риш учун “Боға­ро” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат 4-лот­да­ги ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 343 599 сўм 96 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм. Де­нов ту­ма­ни:

8. Бир қа­ват­ли тах­та қи­рқиш ва бри­кет ишлаб чиқа­риш це­хи қу­риш учун Қи­зи­л­жар ҚФЙ, “Пастқи­зи­л­жар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1000.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 751 492 сўм 10 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 500 000 000 сўм.

9. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си ва ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш ҳам­да ки­чик спорт ўй­ин­гоҳи қу­риш учун Наврўз ҚФЙ, “Наврўз” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 2500.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 878 730 сўм 25 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 960 000 000 сўм.

10. Бир қа­ват­ли мол­хо­на фер­ма­си би­но­си қу­риш учун Фарғо­на ҚФЙ, “Оло­вуд­дин” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 5000.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 3 757 460 сўм 50 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 850 000 000 сўм. Жарқўрғон ту­ма­ни:

11. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Чор­жўй ҚФЙ, “Оф­тобқўрғон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат 1, 2 ва 3-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳар бир ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 225 447 сўм 63 тий­ин­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм­дан.

12. Бир қа­ват­ли сунъ­ий чим қо­пла­ма­ли спорт май­дон­ча­си қу­риш учун Чор­жўй ҚФЙ, “Оф­тобқўрғон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 901 790 сўм 52 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 170 000 000 сўм.

13. Бир қа­ват­ли маҳал­ла гу­за­ри тар­ки­би­да сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Сур­хон ҚФЙ, “Ав­лод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 600.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 450 895 сўм 26 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм.

14. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Сур­хон ҚФЙ, “Ўрик­ли” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 500.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 375 746 сўм 05 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм.

15. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Чор­жўй ҚФЙ, “Узум­зор” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 225 447 сўм 63 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

16. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун “Деҳқо­но­бод” ҚФЙ, “Ўз­бе­ки­стон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 225 447 сўм 63 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 170 000 000 сўм.

17. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Жарқўрғон шаҳри, “Ян­гиобод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 114 533 сўм 32 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июль, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

18. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун “Оққўрғон” ҚФЙ, “Қо­ра­ён­тоқ” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 150.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 112 723 сўм 81 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

19. Бир қа­ват­ли ом­бор­хо­на қу­риш учун Жарқўрғон шаҳри, “Пах­та­за­вод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 281 810 сўм 22 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2018 йил 30 июнь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм. Ол­тин­сой ту­ма­ни:

20. Ик­ки қа­ват­ли меҳ­мон­хо­на қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 295 902 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 1 800 000 000 сўм.

21. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 295 902 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 900 000 000 сўм.

22. Ик­ки қа­ват­ли ош­хо­на қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 295 902 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 650 000 000 сўм.

23. Ик­ки қа­ват­ли до­ри­хо­на қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 60.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 59 180 сўм 4 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 450 000 000 сўм.

24. Бир қа­ват­ли ав­то­уло­влар ту­рар жойи қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 6000.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 5 918 040 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 180 000 000 сўм.

25. Бир қа­ват­ли сав­до хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Шох­ча” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 108.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 106 524 сўм 72 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 50 000 000 сўм.

26. Бир қа­ват­ли сунъ­ий қо­пла­ма­ли спорт май­дон­ча­си қу­риш учун Қор­лиқ ҚФЙ, “Қор­лиқ” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 183 608 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 180 000 000 сўм.

27. Бир қа­ват­ли со­вут­гичли ом­бор­хо­на, сав­до ва тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун Хў­жа­со­ат ҚФЙ, “Узум­зор” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 400.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 394 536 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 1 900 000 000 сўм.

28. Бир қа­ват­ли ма­ро­сим­лар ўт­ка­зиш жойи би­но­си қу­риш учун Мир­шо­ди ҚФЙ, “Обод тур­муш” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1000.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 986 340 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 1 500 000 000 сўм.

29. Бир қа­ват­ли сунъ­ий қо­пла­ма­ли спорт май­дон­ча­си қу­риш учун Мир­шо­ди ҚФЙ, “Обод тур­муш” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 986 340 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 170 000 000 сўм.

30. Бир қа­ват­ли сав­до нуқта­ла­ри қу­риш учун Чеп ҚФЙ, “Чеп” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат 1 ва 2-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 197 268 сўм­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм­дан.

31. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқта­ла­ри қу­риш учун Чеп ҚФЙ, “Чеп” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат 1, 2 ва 3-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 197 268 сўм­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм­дан.

32. Ик­ки қа­ват­ли сав­до ва хиз­мат кўр­са­тиш нуқта­ла­ри қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Ҳалқа­бод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 36.0 кв.м.дан ибо­рат 1 ва 2-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 35 508 сўм 24 тий­ин­дан. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та­дан, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 110 000 000 сўм­дан.

33. Ик­ки қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқта­ла­ри қу­риш учун Оқол­тин ҚФЙ, “Ҳалқа­бод” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 48.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 47 344 сўм 32 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 10 000 000 сўм. Ан­гор ту­ма­ни:

34. Бир қа­ват­ли ти­кув­чи­лик це­хи би­но­си қу­риш учун мар­ка­зи “Ўз­бе­ки­стон” маҳал­ла­си, Ой­бек кў­ча­си ёқа­си­дан 90.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 88 770 сўм 20 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 85 000 000 сўм.

35. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун Ўз­бе­ки­стон МФЙ Ой­бек кў­ча­си ёқа­си­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 6330 сўм 60 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

36. Бир қа­ват­ли тад­бир­лар ўт­ка­зиш мар­ка­зи би­но­си қу­риш учун А.на­во­ий ҚФЙ, “Зар­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 1200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 183 603 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 1 200 000 000 сўм.

37. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун А.на­во­ий ҚФЙ, “Зар­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 450.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 443 851 сўм 10 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

38. Бир қа­ват­ли ми­ни­мар­кет би­но­си қу­риш учун А.на­во­ий ҚФЙ, “Зар­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 633 сўм 60 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм.

39. Бир қа­ват­ли озиқ-овқат маҳ­су­лот­ла­ри сав­до дўко­ни би­но­си қу­риш учун Тал­ли­ма­рон ҚФЙ, “Юқо­ри Тал­ли­ма­рон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 633 сўм 60 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм.

40. Бир қа­ват­ли 1-сон­ли қан­до­лат маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи би­но­си қу­риш учун “Наврўз” маҳал­ла­си, Наврўз мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 600.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 591 801 сўм 50 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм.

41. Бир қа­ват­ли 2-сон­ли қан­до­лат маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи би­но­си қу­риш учун “Наврўз” маҳал­ла­си, Наврўз мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 600.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 591 801 сўм 50 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм.

42. Бир қа­ват­ли 1-сон­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун “Наврўз” маҳал­ла­си, “Наврўз” мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 197 267 сўм 20 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 250 000 000 сўм.

43. Бир қа­ват­ли 2-сон­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун “Наврўз” маҳал­ла­си, “Наврўз” мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи.

Бо­ши 5-бет­да.

Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 197 267 сўм 20 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 250 000 000 сўм.

44. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун “Наврўз” маҳал­ла­си, “Наврўз” мас­си­ви ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 295 900 сўм 70 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 0 00 000 сўм. Қи­зи­риқ ту­ма­ни:

45. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун “Зар­ка­мар” ҚФЙ, “Зар­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 525 450 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 140 000 000 сўм.

46. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун Бан­ди­хон ҚФЙ, “Бек­те­па” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 150 300 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 140 000 000 сўм.

47. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун Бан­ди­хон ҚФЙ, “Са­рой” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 150 300 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

48. Бир қа­ват­ли сав­до дўко­ни би­но­си қу­риш учун “Чо­рва­дор” ҚФЙ, “Обод юрт” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 150 300 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 120 000 000 сўм.

49. Бир қа­ват­ли сав­до дўко­ни би­но­си қу­риш учун “Зар­ка­мар” ҚФЙ, “Як­ка терак” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 150.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 112 725 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

50. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун “Зар­ка­мар” ҚФЙ, “Як­ка терак” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 150.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 112 725 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм. Тер­миз ту­ма­ни:

51. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Учқи­зил ҚФЙ, “Ян­гиҳа­ёт” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 400.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 217 312 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм.

52. Бир қа­ват­ли ду­рад­гор­лик уста­хо­на­си ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун Учқи­зил ҚФЙ, “Кат­тақум” қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 400.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 217 312 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 95 000 000 сўм.

53. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Учқи­зил ҚФЙ, “Ян­гиҳа­ёт” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210 600 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

54. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Учқи­зил ҚФЙ, “Ян­гиҳа­ёт” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210 600 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

55. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Учқи­зил ҚФЙ, “Орол” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 70 200 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 70 000 000 сўм.

56. Бир қа­ват­ли қу­ри­лиш мол­ла­ри, ем со­тиш шо­хоб­ча­си, ми­не­рал ўғит со­тиш дўко­ни, сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пах­та­о­бод ҚФЙ, “Аму соҳил” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 400.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 902 168 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм.

57. Бир қа­ват­ли омух­та ем со­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пах­та­о­бод ҚФЙ, “Қаҳра­мон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

58. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пах­та­о­бод ҚФЙ, “Қаҳра­мон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

59. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пах­та­о­бод ҚФЙ, “Гу­ли­стон” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 244 800 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

60. Бир қа­ват­ли омух­та ем со­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

61. Бир қа­ват­ли гў­шт дўко­ни ва но­ввой­хо­на би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

62. Бир қа­ват­ли эр­как ва аёл­лар гў­зал­лик са­ло­ни би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 250 000 000 сўм.

63. Бир қа­ват­ли ка­фе-бар, сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 600.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 421 195 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 250 000 000 сўм.

64. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 140 400 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

65. Бир қа­ват­ли ти­кув­чи­лик це­хи би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Пат­та­ке­сар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210 600 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

66. Бир қа­ват­ли омух­та ем со­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Ман­гу­зар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 811 700 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 80 000 000 сўм.

67. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Наврўз” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 400.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 892 680 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 4 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 200 000 000 сўм.

68. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Ян­ги­а­риқ ҚФЙ, “Ай­ри­том” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 1 419 600 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм.

69. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Ян­ги­а­риқ ҚФЙ, “Ай­ри­том” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 946 050 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

70. Бир қа­ват­ли сав­до ма­жмуа­си би­но­си қу­риш учун Пат­та­ке­сар ҚФЙ, “Ман­гу­зар” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 300.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 210 600 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 400 000 000 сўм. Муз­ра­бот ту­ма­ни:

71. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Бе­шқўтон ҚФЙ, “Ма­да­ни­ят” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 50.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 49 316 сўм 79 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 50 000 000 сўм.

72. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Бе­шқўтон ҚФЙ, “Мустақил­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 633 сўм 58 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

73. Бир қа­ват­ли сав­до ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Бе­шқўтон ҚФЙ, “Бо­дом­зор” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 72.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 71 016 сўм 18 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 72 000 000 сўм.

74. Бир қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Сарҳад ҚФЙ, “Юр­тим жа­мо­ли” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 250.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 246 583 сўм 95 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 150 000 000 сўм.

75. Бир қа­ват­ли сав­до ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Сарҳад ҚФЙ, “Юр­тим жа­мо­ли” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 633 сўм 58 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

76. Бир қа­ват­ли сав­до ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Бе­шқўтон ҚФЙ, “Оби ҳа­ёт” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 100.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 98 633 сўм 58 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 100 000 000 сўм.

77. Бир қа­ват­ли сав­до ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Муз­ра­бот ҚФЙ, “Дўст­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 50.0 кв.м.дан ибо­рат 2 до­на 1, 2-сон­ли ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳар бир ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 49 316 сўм 79 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 50 000 000 сўм.

78. Бир қа­ват­ли сав­до ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун Бе­шқўтон ҚФЙ, “Бо­дом­зор” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 30.0 кв.м.дан ибо­рат 2 до­на 1, 2-сон­ли ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳар бир ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 29 590 сўм 07 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 2 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 30 000 000 сўм. Ше­робод ту­ма­ни:

79. Бир қа­ват­ли до­ри­хо­на би­но­си қу­риш учун Ше­робод шаҳри, “Ёш­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 96.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 109 958 сўм 40 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 000 000 сўм.

80. Бир қа­ват­ли ги­не­ко­ло­гия мар­ка­зи ва ти­кув­чи­лик це­хи би­но­си қу­риш учун Ше­робод шаҳри, “Ёш­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 96.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 109 958 сўм 40 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 000 000 сўм.

81. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун Ше­робод шаҳри, “Ёш­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 200.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 229 080 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 000 000 сўм.

82. Бир қа­ват­ли ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун Ше­робод шаҳри, “Ёш­лик” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 96.0 кв.м.дан ибо­рат ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти 109 958 сўм 40 тий­ин. Қу­ри­лиш муд­да­ти шар­тно­ма им­зо­лан­ган кун­дан 1 йил да­во­ми­да, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 000 000 сўм.

83. Бир қа­ват­ли сав­до ва ма­и­ший хиз­мат­лар нуқ­та­си би­но­си қу­риш учун Қи­зи­риқ ту­ма­ни, “Са­риқ” ШФЙ, “Ян­ги тур­муш” маҳал­ла­си ҳу­д­у­ди­дан 125,0 кв.м.дан ибо­рат 1-сон­ли ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. Ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 117 420 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 2017 йил 30 де­кабрь, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўр­ни 5 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри 130 000 000 сўм.

Та­ла­б­гор­лар­нинг кон­верт­ла­ри Сур­хон­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си маж­лислар за­ли­да 2017 йил 15 де­кабрь ку­ни со­ат 17.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва та­кли­фи энг ях­ши деб эъ­ти­роф эти­л­ган та­ла­б­гор ғо­либ деб то­пи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2017 йил 14 де­кабрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Юқо­ри­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи бел­ги­лан­ган тан­лов кун­ла­ри­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, нав­бат­да­ги тан­лов сав­до­ла­ри 2017 йил 30 де­кабрь, 2018 йил 19 ян­варь, 3 фев­раль, 23 фев­раль, 16 март кун­ла­ри со­ат 17.00 дан бо­шлаб ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Нав­бат­да­ги тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2017 йил 29 де­кабрь, 2018 йил 18 ян­варь, 2 фев­раль, 22 фев­раль, 15 март кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Нав­бат­да­ги тан­лов қат­наш­чи­ла­ри­нинг та­кли­фла­ри қайд эти­л­ган кон­верт­лар Сур­хон­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги би­но­си­да 2017 йил 30 де­кабрь, 2018 йил 19 ян­варь, 3 фев­раль, 23 фев­раль, 16 март кун­ла­ри со­ат 17.00 дан бо­шлаб очи­ла­ди ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да тан­лов ғо­ли­би аниқла­на­ди.

Маж­бу­ри­ят­лар­нинг бо­шланғич ҳа­жми ту­ман ва шаҳар ар­хи­тек­ту­ра бў­лим­ла­ри то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­ган шаҳар­со­злик топ­ши­риғи асо­си­да бел­ги­ла­на­ди.

Шаҳар­со­злик топ­ши­риғи нус­ха­си та­ла­б­гор­лар­га тан­лов ҳуж­жат­ла­ри би­лан бир­га тақ­дим эти­л­а­ди.

Ер участ­ка­ла­ри­га бўл­ган чеклан­ган (маж­бу­ри­ят­лар олин­ган) ҳуқуқлар мав­жуд эмас.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш ва ер участ­ка­си­га бўл­ган хуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Траст­банк” ХАБ Тер­миз шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги: МФО 01063, СТИР 207122519, 20208000004920609027 ҳ/р. га тўлашла­ри шарт.

Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг ярим ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га ола­ди.

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар – пас­порт нус­ха­си (як­ка тад­бир­кор си­фа­ти­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган жис­мо­ний шах­слар давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си), ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– тан­лов таш­ки­лот­чи­си­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха;

– тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, муҳр­лан­ган кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­хада­ги тан­лов та­кли­фла­ри.

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си, агар та­ла­б­гор юри­дик шахс бўл­са, унинг муҳри ва ва­ко­лат­ли шах­снинг им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.