“Бек­те­мир ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш ди­рек­ци­я­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си

Сиз­лар­ни ки­чик са­но­ат зо­на­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган бўш ер май­дон­ла­ри­ни узоқ муд­дат­ли ижа­ра­га бериш бўй­и­ча ўт­ка­зи­ла­ди­ган тан­лов­га та­клиф эта­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ҲУҚУҚ -

асос: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 25 ок­тябр­да­ги Пқ-3356-рақам­ли ва 2017 йил 18 май­да­ги Пқ-2973-рақам­ли қа­рор­ла­ри, Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2014 йил 31 де­кабр­да­ги 378-рақам­ли қа­ро­ри, Тош­кент шаҳри ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 30 ок­тябр­да­ги 1453-рақам­ли ва 2017 йил 23 май­да­ги 638-рақам­ли, 2015 йил 12 ян­вар­да­ги 14-рақам­ли қа­рор­ла­ри. Тош­кент шаҳри­да фа­о­ли­ят кўр­са­та­ёт­ган ки­чик са­но­ат зо­на­ла­ри фа­о­ли­я­ти­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш бўй­и­ча маъ­му­рий кен­гаш­нинг 2018 йил 14 ав­гу­ст­да­ги 18-рақам­ли ба­ё­ни. Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Бек­те­мир ту­ма­ни, Чир­чиқ бўйи кў­ча­си, 9-уй. Уму­мий ер май­до­ни: 5 га. Ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган ер май­дон­ла­ри: 2 та лот. Жа­ми ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган ер май­до­ни: 1800,0 кв.м. Ком­му­ни­ка­ция тар­моғи: электр энер­ги­я­си, та­би­ий газ ва со­вуқ сув би­лан таъ­мин­лан­ган. Са­но­ат зо­на­си­нинг йў­на­ли­ши: са­но­ат ва халқ ис­ъте­мо­ли маҳ­су­лот­ла­ри­ни ишлаб чиқа­риш. Тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни топ­ши­риш ман­зи­ли: “Бек­те­мир ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш ди­рек­ци­я­си” ДУК, Тош­кент шаҳри, Бек­те­мир ту­ма­ни, Чир­чиқ бўйи кў­ча­си, 9-уй. тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни қа­бул қи­лиш тартиби ва муд­да­ти: тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш­ни ис­та­ган тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри бир ёки бир неч­та лот­лар­га та­кли­флар топ­ши­ри­шла­ри мум­кин. Та­кли­флар 2018 йил 13 сен­тябрь со­ат 18.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. тан­лов ўт­ка­зиш са­на­си: 2018 йил 14 сен­тябрь со­ат 10.00. тан­лов ўт­ка­зиш ман­зи­ли: “Бек­те­мир ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш ди­рек­ци­я­си” ДУК, Тош­кент шаҳри, Бек­те­мир ту­ма­ни, Чир­чиқ бўйи кў­ча­си, 9-уй. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон­лар: 144-16-10, 730-32-93. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: bektemir-ksz@mail.ru

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.