“Auksion Konsalting Invest” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти

мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

аук­ци­он сав­до­ла­ри ха­бар­но­ма­си.

та­ла­б­гор­лар диққа­ти­га! аук­ци­он сав­до­си 2018 йил 18 сен­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да ко­гон шаҳри, амир обод қўрғо­ни, 4-уй, “Buxoroneftgazavtonaql” аж маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди.

Аук­ци­он сав­до­си шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2018 йил 25 сен­тябрь, 2, 9, 16, 23, 30 ок­тябрь, 6, 13, 20, 27 но­ябрь ҳам­да 4, 11, 18, 25 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди.

Аук­ци­он­га қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма қа­бул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зи­ли­ди­ган ку­ни, сав­до бо­шла­ни­ши­дан бир кун ол­дин (шан­ба ва як­шан­ба­дан та­шқа­ри) со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув шар­тно­ма­си­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пул­ла­ри­ни ол­дин­дан сав­до таш­ки­лот­чи­си “Auksion Konsalting Invest» Мчж­нинг қуй­и­да­ги банк рек­ви­зит­ла­ри­га за­ка­лат пу­ли­ни тўлашла­ри ло­зим:

“Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ Бу­хо­ро мин­тақа­вий фи­ли­а­ли, ҳ/р: 20208000100741296001, МФО 00086, СТИР 304668960.

Аук­ци­он­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­га та­ла­б­гор ёки унинг ва­ки­ли аук­ци­он ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги эъ­лон­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да шах­сан ёки поч­та бўй­и­ча қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он­га қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма, аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар учун – фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си, аук­ци­он­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма; аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Маз­кур мулк­лар Ко­гон шаҳри, Амир обод қўрғо­ни, 4-уй­да сақлан­моқ­да. сав­до таш­ки­лот­чи­си – “Auksion Konsalting Invest” МЧЖ. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш ёки қў­шимча маъ­лу­мот­лар учун ман­зил ва те­ле­фон: Бу­хо­ро шаҳри, Ис­лом Ка­ри­мов кў­ча­си, 10-уй. тел.: (+99890) 710-49-10.

гу­воҳ­но­ма: 0000829.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.